I samarbeid med SKAPE arrangerer me kurs i budsjettering, likviditet og lønsemd.

Skape skriv dette i kursinvitasjonen:

«For deg som ønsker mer kunnskap om regnskap, budsjett, likviditet og forretningsanalyse er dette noe for deg. GRATIS!

For alle nystartede selskap er det viktig å forstå det grunnleggende innenfor regnskap og økonomistyring. Vi vil derfor gi en praktisk introduksjon til hva du som gründer/eier trenger å vite for å kunne få noe nyttig ut av regnskapet og å kunne gjøre de rette valgene fremover. Dette inkluderer en diskusjon rundt hva regnskapet betyr, hvordan det kan gjøres enklest mulig og hvordan det kan hjelpe deg med driften og utviklingen av selskapet. I tillegg skal vi se på budsjettering og likviditetsstyring og forskjellige vurderinger selskapet må gjøre for å oppnå målene det har satt seg.»

Praktisk informasjon:
Tid: kl. 17:30 – kl. 20:30, oppmøte kl. 17:15.
Stad: Suldal Vekst, Sandsvegen 134, 4230 Sand
Pris: gratis
Servering: kaffi, te, vatn
Det vert lagt opp til minglepausar.

Meld deg på her

For nærare informasjon kontakt:
Suldal Vekst as- 52 79 06 00, post@suldalvekst.no,
Suzanne de Kok Selstad – mobil: 950 48 515 – suzanne.dk.selstad@skape.no eller
Rudolf Hansen – mobil: 974 67 981 – rudolf.hansen@skape.no

Kursbetingelser:
Tilbodet er betalt av det offentlige, og derfor gratis for deg. Dersom du uteblir frå ein påmelding utan å melde frå til post@skape.no, minst 24 timer før kurset fakturerar me deg kr. 300,-.

I samarbeid med Innovasjon Norge og Høve støtt inviterer Suldal Vekst til opplevingskurs.

Bedriftene som deltek på kurset lærer nye og spennande måtar å jobbe med innovasjon og produktutvikling på, der også prinsipp for berekraftig reiseliv er ein del av utviklingsprosessane. Opplevingskurset har ei praktisk tilnærming og eit innovasjons- og næringsutviklingsperspektiv. Kurset er basert på dei grunnleggjande teoriane rundt opplevingsøkonomi frå Pine & Gilmore, Opplevingspyramide frå LEO Finland og erfaringar frå kurshaldarar, deriblant Pål K. Medhus som i 2016 blei heidra som 1 av 10 pionerar innan opplevingsutvikling i Norge.

Kurset blir arrangert frå lunsj til lunsj, og er ein kombinasjon av førelesningar, øvelsar og arbeid med eiga bedrift.

KURSET FOKUSERER PÅ:
• Ei grunnleggjande innføring i opplevingsøkonomien
• Ei grunnleggjande innføring i berekraftig reiselivsutvikling
• Kva drivkrefter påverkar etterspurnaden etter opplevingar?

8 praktiske verktøy for å utvikle heilskaplege, meiningsfylte og berekraftige opplevingar i eiga bedrift. Blant verktøya finn me «Sweet Spot», dramaturgi, «opplevingsløypa», «opplevingspyramiden», «personas», «dyrke styrke», dei 10 prinsippa for berekraftig reisemålsutvikling og «opplevingsnettet». Alle verktøya som deltakarane lærer å bruke er verktøy for å sjå samanhengar i opplevingsproduksjon – anten det er i liten eller stor skala.

KVA KAN EI MEININGSFULL OPPLEVING VERE?
Ei meiningsfull oppleving vert ofte definert som fleirsanseleg, positiv, omfattande og minneverdig. Meiningsfulle opplevingar kan ofte føre til at ein person endrar seg eller sitt syn på noko.
Kurset ser på korleis aktørar kan nytte seg av fysiske omgjevnader, samhandling og kultur i utviklinga av ei oppleving og på korleis menneska (produsentane) kan vere i ulike roller og kva historiar som skal formidlast. Det er ein samansett verktøykasse og mykje morosamt og lærerikt arbeid som ventar kursdeltakarane.

KOMMERSIELL LØNNSEMD
Innanfor opplevingsproduksjon skal ein både tilfredsstille behovet til gjesten, samstundes som ein må standardisere produksjonen på ein måte som gir lønnsemd. Det ideelle er difor å skape produkt som er forutsigbare for flest mogleg innanfor målgruppa. Kurset brukar eksempel frå norsk reiseliv.

GJENNOMFØRING
Kurset går over eitt døger – frå lunsj til lunsj. Det vert gjennomført som førelesningar, øvelsar og arbeid med eiga bedrift. Kurshaldarane er ekspertar som er godkjent av LEO. Kva av desse har ulik bakgrunn både frå eiga bedrift, teater/regi eller frå utvikling/opplæring.

KVEN PASSAR KURSET FOR?
Leiarar eller mellomleiarar i små og mellomstore reiselivsbedrifter. Det er ofte ein fordel å vere 2 deltakarar frå kvar bedrift, men ikkje eit krav.

Program

Dette er eit lunsj-lunsj kurs, med oppfølging i etterkant og oppfølgingsdag for alle på kursdag 3.
Det vert sendt ut ein mini undersøking i førekant til alle deltakarar på kurset.

Dag 1. 27.09.2018
11.00 Oppstart Opplevingskurset, del 1
12.00 Lunsj
17.00 Kursdag vert avslutta
19.00 Middag

Dag 2. 28.09.2018
08.30 Oppstart Opplevingskurset, del 2.
13.00 Lunsj med lokal vri
14.00 Kursdag vert avslutta.

Etter ferdig kursdag får alle bedrifter høve til å få 1 times oppfølging med kurshaldar, ev. andre ressurspersonar.

Dag 3 Oppfølgingsdag 29. oktober, opplevingskurset, del 3.
09.00 Oppstart oppfølgingsdag, der det vert gjennomgått spørsmål frå deltakarar i fellesskap, og ein har høve til å jobbe med dei utfordringane som har komme sidan sist.

PRAKTISK INFORMASJON
Tid: 27.-28. september 2018, og oppfølgingsdag 29.oktober.

Stad: Kurset blir halde i lokala til Suldal Vekst AS i 2. etasje i Næringsparken på Sand (Garaneset, Sandsvegen 134).

Pris:
Kursavgift m/ mat og overnatting (på Ryfylke Fjordhotel):
-for målbedrifter: 2 790,-
-for andre: 3 190,-
Kursavgift m/ mat:
-for målbedrifter: 1 590,-
-for andre: 1 990,-

Påmelding:
post@suldalvekst.no eller
tel: 52 79 06 00, innan 01.09.2018

Max 15 deltakarar på kurset.

For meir informasjon – kontakt Suldal Vekst AS
på tel. 52 79 06 00 eller post@suldalvekst.no

 

 

 

I samarbeid med SKAPE og Sauda Vekst arrangerer me Etablerer introduksjonskurs i Sauda.

SKAPE skriv dette i kursinvitasjonen:

«Kurset er for etablerere som nylig har etablert eller har plan om å etablere egen bedrift, og gjennomgår i løpet av 3 timer grunnleggende elementer som er viktig i forbindelse med etablering av egen bedrift. GRATIS!

Vil du starte ditt eget firma og virkeliggjøre din idé? Vil du bli motivert til å ta tak i din framtid?

Du får nyttige og praktiske råd i forbindelse med oppstart av egen virksomhet, og anledning til å stille spørsmål.

Kurset vil blant annet berøre disse tema:
•Selskapsform, hvor aksjeselskap og enkeltpersonforetak blir utdypet
•Registering av firma
•Foretaksnavn – domenenavn – varemerke
•Forretningside
•Forretningsplan
•Marked
•Nettverk
•Virkemidler
•Hva kan Skape gjøre for deg?»

Praktisk informasjon:
Tid: kl. 17:00 – kl. 19:30, oppmøte kl. 16:45
Stad: Sauda Vekst, Kyrkjegata 2, 4200 Sauda
Pris: Gratis
Servering: kaffi, te og vatn
Det vert lagt opp til minglepausar

Meld deg på her.

For nærmere informasjon kontakt:
Suldal Vekst as, 52 79 06 00, post@suldalvekst.no,
Suzanne de Kok Selstad – mobil: 950 48 515 – suzanne.dk.selstad@skape.no eller
Rudolf Hansen – mobil: 974 67 981 – rudolf.hansen@skape.no

Er kurset eller seminaret gratis er det følgjande vilkår:
Tilboda våre er betalt av det offentlige, og derfor gratis for deg. Så hvis du ikkje møter frå ei påmelding utan å melde frå til post@skape.no, minst 24 timer før kurset vert du fakturert med kr. 300,-.

Grøn, smart og nyskapande er stikkord for etableringa som Norsk H2 planlegg på Jelsa.

Suldal Vekst og Suldal Næringsforening inviterer til frukostmøte om etablering av Norsk H2 på Jelsa. Suldal kommune vert også med for å orienterer om kommunen si rolle i samband med etableringa av Norsk H2.

Innleiarar:
Norsk H2 v/ Rainer Speth
Suldal kommune v/ Torbjørn Guggedal

PRAKTISK INFORMASJON

Tid: 11.september kl 08.30 – 11.00

Stad: Frukosten blir halde i lokala til Suldal Vekst AS i 2. etasje i Næringsparken på Sand (Garaneset, Sandsvegen 134).  Aksjonærar og målbedrifter: kr 100,- . Andre: Kr 200,-

Påmelding: Påmelding til post@suldalvekst.no/SMS 97775757 innan fredag 7.september

 

Velkommen!

 

 

 

 

Foto: Lise Bjelland INVITASJON til næringslivet i Suldal.
– «Den skal tidleg krøkjast som god krok skal bli»

 

 

 

 

 

Vil di bedrift vere med oss på Læring i Næring for 9. trinn 2018/2019? 
Bli med og lær elevane:
– å bli nysgjerrig på ei bedrift
– å skrive jobbsøknad
– å gå på bedriftsbesøk
– å delta på jobbintervju, og evt.- få jobb
– om dei får jobb så må dei skrive under på arbeidskontrakt og få attest ved slutt.

Elevane som evt. får arbeid i di bedrift:
– Skal jobbe 37,5t i løpet av skuleåret 2018/2019 (dvs. til mai 2019).
– Arbeidet skal skje utanom skuletid som t.d. ettermiddagar, helger og feriar.
– Kvar einskild bedrift lønar eleven som ein vanleg tilsett. Løn er kr 80 pr. time. NB! ny sats i 2017!

Praktisk Informasjon:
Informasjonsdag/oppstart på Sand skule torsdag 06. september kl. 09.05.
Bedriftene som er med denne dagen får synleggjere si bedrift og rekruttere læreviljuge elevar!
Bedriftene som er med vil få presentere seg i fem minutt, og så blir det stand der ein rekrutterer interesserte elevar.

Nesflaten ungdomsskule har oppstart i veke 37 der Suldal Vekst besøker elevane og presenterer næringar.

Påmelding frå di bedrift innan tysdag 28.august.
til: konrad@suldalvekst.no, eller tlf. 52 79 06 00

Sjå meir informasjon:
Agenda læring i Næring 2018_2019
Informasjonsskriv LiN til næringslivet _2016_17

”Lokal rekruttering for framtida” 
Læring i Næring er eit tiltak som skal vera med på å gi ungdom kjennskap til lokalt næringsliv og ulike yrkesretningar, og gjerne danne grunnlaget for utdanningsval. Ungdommane i Suldal treng gjerne fleire praksisplassar og næringslivet treng dei. Og du ser kanskje verdien av ei mogleg tidleg rekruttering?

Erfaringa viser av fleire av ungdommane som har vore med i Læring i Næring er både lærlingar i bedrifter og har feriejobb hjå bedriftene i etterkant. Det skaper vinn- vinn situasjon både for næringslivet og ungdommar. Me bidrar til gode haldningar og viktige verdiar dei kan ta med seg inn i arbeidslivet seinare.
De bedrifter som er med i Læring i Næring har litt av fortenesta for at me har dyktige og hardtarbeidande ungdommar i Suldal.

Læring i Næring er del av Suldal Vekst sitt langsiktige rekrutteringsarbeid til lokalt næringsliv. Suldal Vekst bidrar med dialogar, informasjon og kontakt mellom elevar og bedrifter.

Velkommen til godt lokalt rekrutteringsarbeid!
Har du spørsmål høyrer me gjerne frå dykk!

Med helsing
Konrad Jårvik
Suldal Vekst AS, Sandsvegen 134
4230 SAND
Tlf. 976 59 162
E-post: konrad@suldalvekst.no

Velkommen til oppstartsmøte for Miljøfyrtårnsertifisering!

Miljøfyrtårn er eit konkret og effektivt verktøy som hjelper deg med å ta smarte og lønnsame miljøval. Svart bunnlinje. Grøn framtid.

Ønskjer du å bli sertifisert?

Tid:        23. august, kl 0900 – 1200
Stad:     Suldal Vekst sine lokalar, Næringsparken på Sand

Agenda:
• Kort introduksjon til Miljøfyrtårn
• Miljøfyrtårn portalen og korleis bruke denne
• Introduksjon til Miljøkartlegging og Miljørekneskap
• Gjennomgang og avklaring for felleskriterier
• Oppsummering og vegen vidare for kvar enkelt bedrift

Miljøfyrtårnkonsulent: Odd Åge Aas

Les meir om å bli Miljøfyrtårn her: www.miljofyrtarn.no

Påmelding innan 20. august til post@suldalvekst.no . Har du spørsmål rundt ordninga eller er usikker på om du vil bli med, ta ein telefon til oss på 52790600!

PS! Målbedrifter i næringshageprogrammet vårt vil kunne få rabattert pris for deltaking!

Ryfylkedagane 2018 er 01 til 03 juni for 35.gong.   Dette er handel- og kulturdagar for store og små med aktiviterar.  Ryfylkedagane ynskjer å setje Suldal på kartet og samstundes visa små og store skattar som Suldal har og tilby.  02. juni er det stor marknadsdag i kommunesenteret Sand  med salsboder, stands, konkurransar med eit yrande folkeliv for små og store.   Me lovar Ryfylketelt til folkefest både fredag og laurdag  og elles kjekke aktiviterar på land og på vatn i tillegg til i grendene.
Håpar du med familie og vener set av helga og blir med oss på folkefest!

Program

Utstillarkart og utstillarliste

I april var det samla 350 turoperatørar frå heile verda og 350 norske tilbydarar for å selje og kjøpe norske reiselivsopplevingar på Norwegian Travel Workshop i Stavanger! Heile 5 pre  -og post turar med turoperatørar gjekk gjennom Suldal, der tema var både Nasjonale Turistvegar og berekraft. No inviterer me til inspirasjonssamling for reiselivet for å presentere korleis det går med arbeidet for å verte ein berekraftig destinasjon og utviklinga av Nasjonal Turistveg Ryfylke. Du får også møte ei av dei nyaste reiselivsbedriftene våre – Træ gården, høg trivsel for folk og fe!

Tid: måndag 28.mai kl. 19.
Stad: Suldal Vekst
Påmelding: til post@suldalvekst.no eller på tlf. 52 79 06 00 innan fredag 25.mai
Pris: GRATIS

Program:

Velkommen til visitsuldal.no v/ Elin Tjordal Haugen , Suldal Vekst
Kva betyr eit berekraftig reiseliv for Suldal? v/Laila Steine, Suldal Vekst
Kina- kva og korleis? v/ Alf Aadnøy, Suldal Vekst
Kva betyr reiselivsnæringa for anna næringsliv? v/ Kjetil Brekke, Monter
Erfaringar i frå Norwegian Travel Workshop v/ Liv Jorunn Tjelmeland, Reisemål Ryfylke

Pause

Nasjonal Turistveg Ryfylke, kva skjer? v/ Ragnar Fosstveit, Sauda Ferie og Fritid
Fra «messa» til «minimalistisk designhotell i ingenmannsland» v/ Olav Lindseth Energihotellet
Ny aktør; Trægården- høg trivsel for folk og fe v/ Lasse Eide

Oppsummering:
Korleis skal me i Suldal kunne gje gjestene gode og berekraftige opplevingar? v/ Laila Steine
– Arbeidet med Berekraftig reiseliv
– Kurs i opplevingsproduksjon

I samarbeid med Filter design og kommunikasjon arrangerer me eit 4 timars kurs i digital marknadsføring.

Tema på kurset:
Kva er er digital marknadsføring?
Korleis få effekt av digital marknadsføring?
Kva innhald bør me ha, og korleis tilpassar me innhaldet til dei ulike kanalane?
Korleis kan me gjera publiseringsjobben lettare?
Korleis skapar me resultat via digitale kampanjar/dagleg drift?
Tips og triks i sosiale medium – basert på eigne og andres erfaringar.

PRAKTISK INFORMASJON
Tid: 8.mai, kl 08.00-12.00
Stad: Kurset blir halde i lokala til Suldal Vekst AS i 2. etasje
i Næringsparken på Sand (Garaneset, Sandsvegen
134).
Pris: Per deltakar kr. 1350,-
For målbedrifter 675,-

Påmelding til post@suldalvekst.no
eller tel: 52 79 06 00, innan 30.04.2018
For meir informasjon – kontakt Suldal Vekst AS på
tel. 52 79 06 00 eller post@suldalvekst.no

 

Betre resultat for bedrift og samfunn med grønare profil? Bli med på informasjonsmøte der du får høyre meir om korleis di bedrift kan sjå effekt av ei grønare satsing. I lag med oss presenterer Odd Åge Aas sertifiseringsordningane Miljøfyrtårn og GreenKey – kanskje noko for deg?

PRAKTISK INFORMASJON
Tid: 26. april kl 18
Stad: Møtet blir halde i lokala til Suldal Vekst AS i 2. etasje
i Næringsparken på Sand (Garaneset, Sandsvegen
134).
Arrangementet er gratis.

Påmelding til post@suldalvekst.no
eller tel: 52 79 06 00, innan 18.04.2018
For meir informasjon – kontakt Suldal Vekst AS på
tel. 52 79 06 00 eller post@suldalvekst.no