2055Å selgje til det offentlege kan opplevast som relativt komplisert. I lag med Suldal Næringsforening ynskjer me å tilby næringslivet betre kompetanse på dette området. Temamøtet gir deg kunnskap om spelereglar, om strategi og praktisk skriving av anbud. Les mer …

0839Velkommen til «LÆRING I NÆRING» prosjekt 2013/2014. Håpar du og di bedrift vil vere med oss på Læring i Næring- prosjekt mot 9. trinn i år også? Bli med å lær elevane alt frå bli nysgjerrige på ein bedrift, søknad, bedriftsbesøk, jobbintervju til muleg arbeid med arbeidskontrakt og attest. Les mer …

Suldal2_0486Innovasjon Norge kjem til Suldal for å orientere om kva verkemiddel og hjelp som finst for di bedriftsutvikling. Det vert bl.a. orientert om SkatteFUNN som er ei skattefrådragsordning. Alle norske bedrifter som har forskings- og/eller utviklingsprosjekt (FoU-prosjekt), eller som planlegg å starte slike prosjekt, kan søke SkatteFUNN om godkjenning, slik at bedrifta kan bruke skattefrådrag. Me ønskjer å vise kva muligheiter og virkemiddel som kan tas i bruk av næringslivet, bli med å høyr meir om dette! Les mer …

0098Suldal Vekst AS, Suldal Næringsforening og Merkurprogrammet inviterar til kurs for næringslivet med målet: Auka handel og lønnsemd gjennom å bli Rogalands beste handlesentrum på service og kundefokus! Påmelding innan onsdag 20. februar til sentrum@suldalvekst.no eller tel: 52 79 06 13. Last ned invitasjon. Neste kursdato er 9.september.

Kva er Læring i Næring?
Ungdom mellom 14 og 15 år søkjer praksisplass i ulike lokale bedrifter • Praksis føregår i fritida • Bedriftene som deltek gir ungdomane ein moglegheit til å ”prøva ut” enkelte fagområde, få arbeidserfaring, knyta kontaktar og kanskje bli så interesserte og motiverte at dei vel å ta ei vidaregåande utdanning innan det dei har fått  praksis i. • Læring i Næring handlar om langsiktig rekruttering og er ei investering i framtida for ungdomane og di bedrift. Les mer …

Ryfylkedagane_2014Programmet til Ryfylkedagene 6.-8.juni er klart! Nokre stikkord i frå programmet er
• Suldalsspelet Syng Elvestraum • Andaløp • Kunstutstilling • Veteranbiltreff
• Sjørøvartokt • Storaurefestival • Aktivitetar •  Hald av pinsehelga 2014 og ta turen til Suldal!
Sjå meir informasjon her.

NCE Tourism – Fjord Norway sin Fjord 2.0 konferanse 2014 vert 24. – 26. november 2014 i Sogndal, saman med «2014 International Adventure Conference».

FORMÅL MED OPPLÆRINGA:
Formålet med opplæringa er å gi deltakarane den teoretiske plattforma som er nødvendig for å kunne fylle si rolle på ein trygg og god måte.

MÅLGRUPPE: Alle tilsette i eller leiar av verksemder som utfører arbeid på eller ved veg for Statens Vegvesen. Alle som skal utføre arbeid på eller ved veg, når arbeidet krev løyve frå Statens Vegvesen og det er behov for arbeidsvarsling. Kravet gjeld også når kommunane gir slike løyve på riks- og fylkesvegar.

Kursleverandør: Sapio As

PRAKTISK INFORMASJON

Tid: 26.september, kl 08.30- 16.00

Stad: Kurset blir halde i lokala til Suldal Vekst AS i 2. etasje i Næringsparken på Sand (Garaneset, Sandsvegen 134).
Pris: Per deltakar kr. 2500,- inkl. lunsj

Påmelding: Bindande påmelding til post@suldalvekst.no
eller tel: 52 79 06 00, innan 12.september
For meir informasjon – kontakt Suldal Vekst AS på
tel. 52 79 06 00 eller post@suldalvekst.no

Velkommen til kurs!

22.-23.september planlegg me ei lunsj-lunsj samling for unge leiarar. Ta gjerne kontakt om du er interessert.