Ta frukosten i næringshagen! 

GDPR – Nye personvernreglar i 2018

Kva må du vite og gjere?

Torsdag 22. februar, kl 0815-1030

The General Data Protection Regulation (GDPR), blir norsk lov 25. mai 2018.  Dette vil føre til at du truleg må gjere store endringar for å ikkje risikere bøter. I frukostmøtet vårt får du informasjon om kva dette betyr, kva du må gjere og korleis du må forhalde deg til marknadsføring via e-post.

Er du budd på at alle listene du brukar til for eksempel nyhendebrev, informasjon og marknadsføring blir heilt ubrukelege 25. mai 2018? Det blir dei om du ikkje kan bevise samtykke på kvar og ein av mottakarane dine når du:

 • Sender ut nyhendebrev eller SMS
 • Lagrar personopplysningar
 • Brukar analyseverktøy i samband med nettsider
 • Brukar eigne data i marknadsføringa
 • Brukar 3. parts data i marknadsføringa

GDPR blei vedteke 27. april 2016 og blir realisert 25. mai 2018. Alle fekk difor to år på å førebu seg – no er det knappe 4 månader igjen.

Du kan lese meir om GDPR her: https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-skjema/veiledere/hva-betyr/

Velkommen!

Pris:                       Kr 200,-

Suldal Vekst dekkjer kostnad for 1 person frå kvar aksjonær.

 

PÅMELDING

 

Statnett aukar prosjektaktivitetene i Suldal og omegn frå 2018. Ny kraftledning skal byggjast mellom Lysebotn og Sauda i prosjektet Vestre korridor, og North Sea Link (NSL)  skal i gang med neste fase av prosjektet.

Dalekovod har fått kontrakten på kraftledningen og ABB har fått kontrakt for NSL.  I tillegg skal Statnett i gang med å byggje ny transformatorstasjon i Sauda og Hylen i 2018.

Statnett og Suldal Vekst inviterer til  møte med entreprenørane der dei presenterer seg sjølv, prosjektet og kva moglegheiter det ligg i prosjekta for lokalt næringsliv.

Desse selskapa skal i gang med ny aktivitet:
Dalekovod, ledningentreprenøren i Vestre korridor. Dei blir representert i møtet av Site Manager Tomislav Ciglenečki og Project Manager Hrvoje Didak

ABB, entreprenør for North Sea link: Dei blir representert i møtet av Site manager Stefan Andersson og logistikkansvarlig Mats Johansson

GE Power og BRG Entreprenør skal i gang med Sauda transformatorstasjon del 2. Representantar frå selskapa er ikkje bekrefta.

NCC er entreprenør på stasjonen i Hylen. Representantar fra selskapet er ikkje bekrefta.

Fra Statnett møter du:
Ketil Helland prosjektleiar ledning, Tore Lunestad byggeleiar ledning, Robert Søstrøm Hansen kontraktsansvarleg, Oddbjørn Strand byggeleiar NSL, Marianne Veggeberg kommunikasjonsrådgjevar.

Meld deg på ved å sende ein epost til: post@suldalvekst.no

Tid: 30. januar, kl 1800
Stad: Suldal Vekst sine lokaler på Garaneset, Sand

Velkommen til NYTTÅRSBRUNSJ for næringslivet i Suldal. Har du interesse for kva som skjer i Suldal i 2018?

Suldal Vekst, Suldal kommune og Suldal Næringsforening vil invitera til ein arena for informasjon og sosialt samvær.
Stad:     Ryfylke Fjordhotel
Tid;        onsdag 24 januar kl 11.00 til kl. 13.30.

Program:
Velkommen ved ordførar Gerd Helen Bø
• Suksesskriterier i fratida for distriktskommunane og samarbeid framover ved Halvor Holmli, direktør Distriktssenteret
• Bygg og planprosjekt i Suldal kommune i 2018,  Torbjørn Guggedal, kommunalsjef Suldal kommune
• Berekraftig Reisemål og andre framtidsretta prosjekter for Suldal, Laila Steine, dagleg leiar Suldal Vekst
• Suldal; Korleis ser framtida ut?  – Arbeid og fokusområde v/ Suldal Næringsforening.

Velkommen til ein framtidsretta lunsj  saman med oss.
Ta gjerne med deg tilsette!

Påmelding med antal  innan måndag 22.januar til post@suldalvekst.no
Arrangementet er gratis!

Nyttårshelsing frå
Suldal Vekst
Suldal kommune
Suldal Næringsforening


VIS FRAM BEDRIFTA og organisasjonen din til framtidas arbeidskraft PÅ YRKES- OG UTDANNINGSMESSA
FOR SAUDA OG SULDAL 2018 i Saudahallen i Sauda.

Messa blir arrangert for elevar i 10. klasse i Sauda og Suldal og vg.1, vg.2 og vg.3
ved Sauda vidaregåande skule og andre interesserte i vår region.
Sjå detaljer i invitasjonen her.

Påmelding til messedeltaking 03.november  2017 til:
Sauda Vekst As
Inge Løyning
post@sauda-vekst.no
Tlf. 52 78 68 95 / 416 05 642
www.utdanningiryfylke.no
BLI MED Å GJER SULDAL OG SAUDA
SYNLEGE PÅ YRKES- OG KOMPETANSEFAG I INDRE RYFYLKE!

VELKOMMEN!

Hovudarr.:

Sauda Vekst tel: 52786895
Suldal Vekst tel: 52790600

FORMÅL MED OPPLÆRINGA:
Formålet med opplæringa er å gi deltakarane den teoretiske plattforma som er nødvendig
for å kunne fylle si rolle på ein trygg og god måte.
MÅLGRUPPE:
Alle tilsette i eller leiar av verksemder som utfører arbeid på eller ved veg for Statens
Vegvesen. Alle som skal utføre arbeid på eller ved veg, når arbeidet krev løyve frå Statens
Vegvesen og det er behov for arbeidsvarsling. Kravet gjeld også når kommunane gir slike
løyve på riks- og fylkesvegar.
Kursleverandør: Sapio As

PRAKTISK INFORMASJON
Tid: 6. desember 2017, kl 07.30-14.00
Stad: Kurset blir halde i lokala til Suldal Vekst AS i 2. etasje
i Næringsparken på Sand (Garaneset, Sandsvegen
134).
Pris: Per deltakar kr. 2250,-
Kurspris inkluderer læremateriell, kompetansebevis
og lunsj.
Påmelding: Påmelding til post@suldalvekst.no
eller tel: 52 79 06 00, snarast og innan 4.12.2017
For meir informasjon – kontakt Suldal Vekst AS på
tel. 52 79 06 00 eller post@suldalvekst.no

Tenk 2. desember skjer det som mange næringsdrivande i Sand sentrum har venta på, opning av nye Sand torg!  Samstundes vil det vere julegateopning, og litt seinare i desember vil det på det nye torget vere julemarknad med sal av lokale produkt. Velkommen!

Julemarknad
Julemarknad på Sand med sal av lokale produkt, 14. til 16. desember.
Torsdag 14. fra kl 12.00 til kl 22.30        ope i butikkane til kl 23.00.
Fredag 15. fra kl 10.00 til kl. 16.00
Lørdag 16. fra kl 10.00 til kl. 16.00

 TA ETTERMIDDAGSKAFFIEN I NÆRINGSHAGEN

Me inviterer til ettermiddagsseminar om effektiv kommunikasjon og sosiale medier

 

 

Frå SoMe(SosialeMedia) til kundeforhold
– Korleis bruke dei nye mogelegheitene for den beste kundereisa?

Marknadsførarar i dag har aldri hatt så mange val når det gjeld kanalar, teknologi og  kommunikasjonsmåtar som nå. Kva for nokon SoMe kanalar skal me bruke? Korleis kan me utnytte
automatisering og Big Data? Droppe print og kun bruke video? Kva skal me skrive om i bloggen vår? Korleis måle resultata? Det kan vera vanskeleg å vite kva ein skal satse på og kva som gir best
effekt.

Marknadssjef i Proplan, Mette Gulbrandsen, deler si erfaring om val og prioriteringar med  utgangspunkt i målet for alle bedrifter: Du har noko du skal selje! Uavhengig om det er eit produkt,
ei teneste eller eit bodskap – det du gjer av marknadsføring må ta utgangspunkt i kundereisa. Ei  reise som skal ende i eit langvarig kundeforhold.

Kommunikasjonskanalane me brukar og korleis me vel å bruka dei.

KV-Bygg blei kåra til Årets Marknadsfører av Norgeshus i 2017!
Sal og marknadsansvarleg hjå KV Bygg Suldal, Maren Landsnes, tek deg med på tankar, stunts og  bobler i frå 2016 og 2017. Og fortel korleis dei vel å marknadsføra seg.

PRAKTISK INFORMASJON
Tid: 13.november kl 16.15 – 17.30
Stad: Kurset blir halde i lokala til Suldal Vekst AS i 2. etasje  i Næringsparken på Sand (Garaneset, Sandsvegen 134).
Pris: Kr 150
Påmelding: Påmelding til post@suldalvekst.no
eller tel: 52 79 06 00, innan torsdag 9.november
For meir informasjon – kontakt Suldal Vekst AS på
tel. 52 79 06 00 eller post@suldalvekst.no

Velkommen!

Foto: Inge Riska

Suldal er i gang med å kvalifisere seg for Merket for Berekraftig Reisemål! I samarbeid med Innovasjon Norge,Lysefjorden Utvikling, Bedriftsutvikling Ytre Ryfylke ogNæringsforeningen i Stavangerregionen inviterer me til kurs:

Bli ei meir berekraftig bedrift
– auka verdiskaping for bedrift, lokalsamfunn og større verdi for gjesten.

Verdifulle opplevingar blir skapte gjennom å nytte tilgjengeleg ressursar rundt seg. Jo lenger gjestene blir verande, jo større lønnsomhet for bedriftene og auka verdiskaping lokalt.

Dette kurset handlar om å bli ei meir framtidsretta og bærekraftig bedrift. Kurset skal bidra til at gjestene får betre opplevingar, bedriftene får betre lønnsomhet og lokalsamfunn får auka verdiskaping og attraktivitet. Det styrker omdømmet og konkurransekraft til bedrift og lokalsamfunn.

Kurset går over 2 dagar og har fokus på praktisk og konkret nytteverdi for deltakarane. Kurset skal m.a. bidra til å:
• Integrerer prinsipp for berekraft i bedrift gjennom drift, forretningsutvikling, produktutvikling, leiing, marknadsføring m.m.
• Posisjonere bedrift i høve miljøansvar og samfunnsansvar
• Auke opplevd kvalitet for gjestene
• Styrke bedriftene si konkurranseevne
• Redusere kostnader, auke omsetning, betre lønnsemd – utarbeide handlingsplan for ei berekraftig utvikling av bedrift

Deltakaravgift dekkjer kursavgift, servering og overnatting.

Kurset passar for:
Overnattingsbedrifter, serveringsbedrifter, aktivitets- og opplevingsbedrifter, handels- og servicebedrifter, destinasjonsselskap, transportselskap, bedrifter innan produksjon/sal/servering av lokal mat, kulturopplevingar og – formidling, museum, grunneigarar og utbyggingsselskap med satsing på reiseliv og bygging av fritidsbustader.

Kurset blir arrangert i samarbeid med Innovasjon Norge, Lysefjorden Utvikling, Bedriftsutvikling Ytre Ryfylke og Stavangerregionen Næringsforening.

Kurset har to samlingar- datoane er oppdaterte!
Tid og stad:        1. samling 1. og 2. november på Høiland gard (lunsj til lunsj)
2. samling 6. desember på Preikestolen fjellstue (kl. 1000-1500)

Ordinær pris:     2200,- For suldalsbedrifter: kr 1200,-

Påmelding:         post@suldalvekst.no innan 25.oktober.

Deltakaravgift dekkjer kursavgift, mat og overnatting.

Sjå program her.

 

Kurset passar for daglege leiarar og personar med økonomiansvar, inkl styremedlemmer.

Tema som vert gjemmomgått:

 • Rekneskapsansvar i bedrift
 • Balanserekneskap og fokus på verdiar, gjeld og eigenkapital
 • Avklaring og definsjon av nøkkeltal
 • Dei viktige nøkkeltala; kva er dei, kva fortel dei og korleis finn ein fram til desse
 • Når bør det ringje varselklokker og kva er handleplikt?
 • Kva kan eg forvente av rekneskapsføraren min?
 • Kor ofte bør og skal det rapporterast og kva skal leggjast fram for evnt styre?

Dato:                    27. SEPTEMBER 2017
Tid:                       1700-2100
Stad:                     Suldal Vekst
Pris:                      Kr 350,-
Påmelding:     post@suldalvekst.no innan 13.sept.

Kurshaldar:        Jostein Aksdal

Vil di bedrift vere med oss på Læring i Næring- prosjekt mot 9. trinn?
Bli med å lær elevane alt frå bli nysgjerrige på ein bedrift, søknad, bedriftsbesøk, jobbintervju til muleg arbeid med arbeidskontrakt og attest.
Elevane som evt. får arbeid skal jobbe 37, 5t i løpet av skuleåret 2017 til mai 2018.

Det vil bli ein informasjonsdag på Sand skule torsdag 07. september kl. 09.05 der bedriftene som er med kan være med å synleggjer dykkar bedrift og rekruttere læreviljuge elevar! Nesflaten ungdomsskule har me eit eige opplegg på i veke 37 der Suldal Vekst besøker elevane og presenterer næringar.

”Lokal rekruttering for  framtida”
Læring i Næring er eit tiltak som skal vera med på å gi ungdom kjennskap til lokalt næringsliv og ulike yrkesretningar, og gjerne danne grunnlaget for utdanningsval. Ungdommane i Suldal treng gjerne fleire praksisplassar og næringslivet treng dei. Og du ser kanskje verdien av ei mogleg tidleg rekruttering?

Meld frå om di interesse  innan 28. august
Suldal Vekst er hovudkontor og bidrar med dialogar, informasjon og kontakt mellom elevar og bedrift. Har du spørsmål høyrer me gjerne frå dykk!

Velkommen til godt lokalt rekrutteringsarbeid!

Hovudkontor for Ungt  Entreprenørskap i Suldal
Marit Larsen, Telefon 52 79 06 13/Mobil 906 84 861. E-post marit@suldalvekst.no
Konrad Jårvik, Telefon 976 59 162. E-post konrad@suldalvekst.no