Suldal kommune vil gjerne bli kjent med deg som har flytta til kommunen. Me inviterer nye innbyggjarar til eit treff for å gi ein smakebit av det kommunen kan by på av aktivitetar og tilbod.
 Stad: Kulturhuset i Suldal, Sand
 Tid: Torsdag 2. februar frå kl. 17.30
På treffet vil det delta lag, organisasjonar og ressurspersonar som representerer noko av det som finst av aktivitetar i Suldal. Me serverer ein enkel kveldsmat og satsar på at praten går. Litt informasjon om aktivitetar og arrangement blir det rom for. Bibliotek og bowling er open. Vel møtt! Beste helsing Gerd Helen Bø Aud Marit Hauge ordførar kultursjef

Yrkes- og utdanningsmessa for 2017 blir 19.januar. Dette året er messa i Suldal, sjå invitasjon her.

 

Næringshagane i Rogaland inviterer på nytt til det populære “Vekstprogrammet”. Vekstprogrammet er eit leiings- og bedriftsutviklingsprogram for små/mellomstore bedrifter med fokus på vidare vekst. Programmet har oppstart 17. -18. januar og vil gå over 3 samlingar i 2017.

Programmet skal føre til ein vekststrategi for bedriftene og deltakarane skal tileigne seg kunnskap om følgjande:

• Leiing og organisasjon, status og framtid
• Vekst og innovasjon, forretningsmodellar
• Marknad, styre og implementering av strategi

Vår faglege partnar er Handelshøyskolen BI – høgskulelektor i forretningsutvikling, Frode Solberg.

Målet for programmet er at deltakarane skal utarbeide detaljerte planar med mål og handlingar for vidare vekst som skal gjennomførast i perioden 2017 og 2018.

Gjennom heile programmet vil deltakarane arbeide med utvikling av eiga bedrift. Mellom samlingane vil bedrifta arbeide med utviklings- og strategiarbeid i samarbeid med forretningsutviklar frå sin lokale Næringshage.

Tilbakemelding frå tidlegare deltakarar har vore svært positive, og erfaringsdeling mellom deltakarane og nytteverdien av ein dedikert forretningsutviklar mellom samlingane, har blitt trekt fram som spesielt verdifullt.

Programmet blir gjennomført i samarbeid mellom Næringshagane i Rogaland
(Rogaland Ressurssenter, Suldal Vekst, Medvind Næringshage og Ryfylke Næringshage).
Bedrifta betalar ein eigenandel for deltaking.

Interessert i å delta? Du kan melda di interesse her:  https://rrsenter.wufoo.eu/forms/vekstprogrammet-2017/

Ta kontakt med næringshagane for meir informasjon:
Rogaland Ressurssenter: 45614565 /anne.helgeland@rrs.no
Suldal Vekst: 97775757/post@suldalvekst.no
Ryfylke Næringshage: 975 02 974/fnhage@finnoy.com
Medvind Næringshage: 99 32 54 12/merete@medvind-neringshage.no

I samarbeid med Suldal Sportsfiske arrangerer me temamøte på korleis
ein kan auke verdiskapinga på fiske i Suldalslågen.

Agenda:
Velkommen v/ Elin Tjordal Haugen, reiselivsansvarleg i Suldal Vekst
Kva er Suldal Vekst AS v/ dagleg leiar Laila Steine
Erfaringar med sal av laksefiske v/ Jone Moe, Suldal Sportsfiske
Dialog og diskusjon.
PRAKTISK INFORMASJON
Tid: 31.oktober kl 15.00 -17.00
Stad: Temamøte vert halde på Donelemen, Mo i Suldal, Gullingvegen 22.
Pris: gratis
Påmelding: Påmelding til post@suldalvekst.no
eller tel: 52 79 06 00, innan fredag 28.oktober.

Suldal Vekst og Suldal Næringsforening inviterer til frukostseminar

Med fokus på styrearbeid
Kva er styret si hensikt og kva seier Aksjelova?
Korleis bør eit styre arbeide og kva vil vere den rette kompetansen i eit styre?

Jostein Aksdal, teamrådgivar i Tveit Regnskap As

PRAKTISK INFORMASJON
Tid:        27. oktober, kl 0815 – 1100
Stad:     Næringsparken, Garaneset
Pris:       Kr 200 per person

Suldal Vekst dekkjer kostnadane for ein person frå kvar aksjonær

Suldal Vekst i samarbeid med Suldal Næringsforening inviterer til temamøte reiseliv:

Reiselivsnæringa er ei av verdas raskast veksande næringar, og Suldal og Ryfylke har muligheiter til å ta sin del av veksten.
Vil du vere med så heng på! Kva muligheitar kan Nasjonal Turistveg Ryfylke gi?
Me får bl.a. besøk av Pål Medus, friskt innslag i frå Geilo.

PRAKTISK INFORMASJON

Tid: måndag 17.oktober, kl 19.30 – 21.30

Stad: Seminaret blir halde i lokala til Suldal Vekst AS i 2. etasje i Næringsparken på Sand (Garaneset, Sandsvegen 134).

Pris: gratis!

Påmelding: Påmelding til post@suldalvekst.no
eller tel: 52 79 06 00, innan onsdag 12.oktober.

For meir informasjon – kontakt Suldal Vekst AS på
tel. 52 79 06 00 eller post@suldalvekst.no
VELKOMMEN!

Trendar innan merkevarebygging syner at historieforteljing kan vere ein effektiv måte å marknadsføre produkt på, og sosiale medium gjer ei unik muligheit til å nå eit stort
publikum. Teknologien er der at du i dag kan lage din eigen film ved hjelp av smarttelefon, eit par appar og nokre gode råd på vegen.

Dette kurset er ei praktisk innføring i korleis du kan lage film med mobilen på ein effektiv og enkel måte, frå opptak til ferdig film klar for publisering.

Kurshaldar er Sjur Førland i Førland Media.

Sjekk at du har nok minne på telefonen din i førekant av kurset.

PRAKTISK INFORMASJON

Tid: 3.oktober, kl 17.00 – 20.00

Stad: Kurset blir halde i lokala til Suldal Vekst AS i 2. etasje i Næringsparken på Sand (Garaneset, Sandsvegen 134).

Pris: Kr. 500,-

Påmelding: Bindande påmelding til post@suldalvekst.no eller tel: 52 79 06 00, innan onsdag 28.september

For meir informasjon – kontakt Suldal Vekst AS på tel. 52 79 06 00 eller post@suldalvekst.no

Formålet med opplæringa er å gi deltakarane den teoretiske plattforma som er nødvendig
for å kunne fylle si rolle på ein trygg og god måte.

MÅLGRUPPE: Alle tilsette i eller leiar av verksemder som utfører arbeid på eller ved veg for
Statens Vegvesen. Alle som skal utføre arbeid på eller ved veg, når arbeidet krev løyve frå
Statens Vegvesen og det er behov for arbeidsvarsling. Kravet gjeld også når kommunane
gir slike løyve på riks- og fylkesvegar.

Kursleverandør: Sapio As

PRAKTISK INFORMASJON
Tid: 26.september, kl 08.30- 16.00
Stad: Kurset blir halde i lokala til Suldal Vekst AS i 2. etasje
i Næringsparken på Sand (Garaneset, Sandsvegen 134).

Pris: Per deltakar kr. 2500,- inkl. lunsj.
Påmelding: Bindande påmelding til post@suldalvekst.no
eller tel: 52 79 06 00, innan 12.september.

For meir informasjon – kontakt Suldal Vekst AS på
tel. 52 79 06 00 eller post@suldalvekst.no

Læring i Næring 2016/2017
Læring i Næring er eit tiltak som skal være med på å gi ungdom kjennskap til lokalt næringsliv og ulike yrkesretningar. Dette er eit tilbod til motiverte og interesserte ungdommar som går i 9.klasse. Ungdommane vil få mogligheit til å bli kjend med bedrifter i Suldal, og gjerne danne grunnlaget for utdanningsval. Praksis vert lagt til fritid, feriar og eventuelt etter skuletid.

Organisering av Læring i Næring
1. Informasjon: Tysdag 6. september på Sand Skule kl. 09.05- 11.15 Bedriftene vil informera kort om bedrifta si og kva type praksisplass dei kan tilby.

2. Bedriftsbesøk: Veke 38 Interesserte ungdommar får tilbod om å komma på bedrifta for omvisning og nærare orientering. Dette skjer etter skuletid. Nokre bedrifter kan velje andre dagar. Nærare informasjon kjem til kvar enkel elev i dei tilfella.

3. Søknad: Innan 19. september, helst elektronisk til bedrifta eller tar søknaden med seg ved bedriftsbesøk. Ungdommane søkjer på dei praksisplassane som kan vera interessante.

4. Intervju: Innan 30. september Bedrifter tar inn søkarar til samtale innan haustferien tek til.

5. Tilsetting: Før veke 41 (haustferie) som startar frå 10. oktober. Ut i frå søkjarane og interesse kan bedrifta tilsette ein ungdom i Læring i Næring. Desse elevane vil få ein individuell arbeidsavtale med bedrifta si. Ingen avtale i Læring i Næring er like. Ungdommane vil få ei prøvetid(ein arbeidsdag). Dersom interessa og motivasjonen for faget og bedrifta forsvinn etter ei stund, kan bedrifta sei opp avtalen med ungdommen som er tilsett. Grunnen er som nemnd at dette primært ikkje er nokon ordinært arbeidsforhold, men ein lære- og praksisplass. Læring i Næring er ein del av yrkesorienteringa til ungdommane som vil lage eit større grunnlag for val dei tek seinare. Spesielt når ein skal søkja på vidaregåande skular eller søkjer på arbeidspraksis.

6. Praksis: Tid og omfang vil variera frå bedrift til bedrift. Bedriftene har eit ansvar å følgja opp elevane og gje de den praksisen dei har søkt etter. Ungdommane som vert tilsett i Læring i Næring skal lønast etter fastsette tariffar. Arbeidsavtalen skal gjelde 37,5 timar for kr 75,- pr time, og utførast innan utgangen av mai 2017.

7. Evaluering: Bedrifter og Ungdommar blir evaluert. Ungdommane skal levera inn evalueringsskjema til Læring i Næring. Bedriftene vil bli kalla inn til felles evaluering saman med oss. Bedriftene skriv ut attestar til alle elevane som har fullført arbeidskontrakt på 37,5 time. Attest har ein stor verdi for elevane som viser arbeidspraksis ved framtidig vidare arbeidssøk.

Læring i Næring er ei investering i framtida både for ungdommane og det lokale næringsliv. Læring i Næring skal gi ungdommar muligheit til å få yrkeserfaring og kjennskap til næringslivet i Suldal. Programmet er ein god muligheit til å bli rusta til framtidige yrkesval.
Suldal Vekst bidrar også inn i skulen, to skuletimar, til søknadsskriving saman med kontaktlærerar.

Meir informasjon finn de på www.suldalvekst.no under Prosjekter/ Ungt Entreprenørskap
Med helsing Marit Larsen
Hovudkontoret for Ungt Entreprenørskap i Suldal Suldal Vekst AS,
Sandsvegen134 4230 SAND
Tlf: 52790600/90684861
E- post: post@suldalvekst.no eller marit@suldalvekst.no

Folkeuniversitetet Vestlandet setter opp mesterbrev utdanning i Ryfylke fra 26.september.
Har du fag- eller svennebrev i et godkjent mesterfag? Ønsker du å starte for deg selv eller få en ledende stilling? Et mesterbrev kan være løsningen! Gi deg selv et forsprang, bli mester! Bedriftsledelse er også relevant for deg som ønsker en lederutdanning, men som ikke skal ta mesterbrev. Bedriftsledelse følger Mesterbrevnemndas læreplan fra 2014. –
Det vil være helgesamlinger  fredag ettermiddag og lørdag formiddag. NB ikke hver helg.

Sted: Kløver Hotell, Sauda-det  vil også kunne bli enkelte samlinger på Sand.

Det vil bli holdt informasjonsmøte på Kløver Hotell – Sauda, 1.september fra kl. 18.30-20.00
For påmelding til informasjonsmøtet ta  kontakt med Folkeuniversitetet i Haugesund- 52704320 eller på epost  maylin@folkeuniversitetet.no
For direkte påmelding til kurset benytt deg av linken under.
https://www.folkeuniversitetet.no/Yrkesrettede-utdanninger-og-kurs/Mesterutdanning/Mesterutdanningen-bedriftsledelse#pamelding

For ytterligere informasjon ta kontakt med
May Lin R. Førre     tlf. –  52704320/92256736
Karl-Otto Flokenes    tlf. –  51939374/98185073