Suldal Vekst i samarbeid med Suldal Næringsforening inviterer til temamøte reiseliv:

Reiselivsnæringa er ei av verdas raskast veksande næringar, og Suldal og Ryfylke har muligheiter til å ta sin del av veksten.
Vil du vere med så heng på! Kva muligheitar kan Nasjonal Turistveg Ryfylke gi?
Me får bl.a. besøk av Pål Medus, friskt innslag i frå Geilo.

PRAKTISK INFORMASJON

Tid: måndag 17.oktober, kl 19.30 – 21.30

Stad: Seminaret blir halde i lokala til Suldal Vekst AS i 2. etasje i Næringsparken på Sand (Garaneset, Sandsvegen 134).

Pris: gratis!

Påmelding: Påmelding til post@suldalvekst.no
eller tel: 52 79 06 00, innan onsdag 12.oktober.

For meir informasjon – kontakt Suldal Vekst AS på
tel. 52 79 06 00 eller post@suldalvekst.no
VELKOMMEN!

Trendar innan merkevarebygging syner at historieforteljing kan vere ein effektiv måte å marknadsføre produkt på, og sosiale medium gjer ei unik muligheit til å nå eit stort
publikum. Teknologien er der at du i dag kan lage din eigen film ved hjelp av smarttelefon, eit par appar og nokre gode råd på vegen.

Dette kurset er ei praktisk innføring i korleis du kan lage film med mobilen på ein effektiv og enkel måte, frå opptak til ferdig film klar for publisering.

Kurshaldar er Sjur Førland i Førland Media.

Sjekk at du har nok minne på telefonen din i førekant av kurset.

PRAKTISK INFORMASJON

Tid: 3.oktober, kl 17.00 – 20.00

Stad: Kurset blir halde i lokala til Suldal Vekst AS i 2. etasje i Næringsparken på Sand (Garaneset, Sandsvegen 134).

Pris: Kr. 500,-

Påmelding: Bindande påmelding til post@suldalvekst.no eller tel: 52 79 06 00, innan onsdag 28.september

For meir informasjon – kontakt Suldal Vekst AS på tel. 52 79 06 00 eller post@suldalvekst.no

Formålet med opplæringa er å gi deltakarane den teoretiske plattforma som er nødvendig
for å kunne fylle si rolle på ein trygg og god måte.

MÅLGRUPPE: Alle tilsette i eller leiar av verksemder som utfører arbeid på eller ved veg for
Statens Vegvesen. Alle som skal utføre arbeid på eller ved veg, når arbeidet krev løyve frå
Statens Vegvesen og det er behov for arbeidsvarsling. Kravet gjeld også når kommunane
gir slike løyve på riks- og fylkesvegar.

Kursleverandør: Sapio As

PRAKTISK INFORMASJON
Tid: 26.september, kl 08.30- 16.00
Stad: Kurset blir halde i lokala til Suldal Vekst AS i 2. etasje
i Næringsparken på Sand (Garaneset, Sandsvegen 134).

Pris: Per deltakar kr. 2500,- inkl. lunsj.
Påmelding: Bindande påmelding til post@suldalvekst.no
eller tel: 52 79 06 00, innan 12.september.

For meir informasjon – kontakt Suldal Vekst AS på
tel. 52 79 06 00 eller post@suldalvekst.no

Læring i Næring 2016/2017
Læring i Næring er eit tiltak som skal være med på å gi ungdom kjennskap til lokalt næringsliv og ulike yrkesretningar. Dette er eit tilbod til motiverte og interesserte ungdommar som går i 9.klasse. Ungdommane vil få mogligheit til å bli kjend med bedrifter i Suldal, og gjerne danne grunnlaget for utdanningsval. Praksis vert lagt til fritid, feriar og eventuelt etter skuletid.

Organisering av Læring i Næring
1. Informasjon: Tysdag 6. september på Sand Skule kl. 09.05- 11.15 Bedriftene vil informera kort om bedrifta si og kva type praksisplass dei kan tilby.

2. Bedriftsbesøk: Veke 38 Interesserte ungdommar får tilbod om å komma på bedrifta for omvisning og nærare orientering. Dette skjer etter skuletid. Nokre bedrifter kan velje andre dagar. Nærare informasjon kjem til kvar enkel elev i dei tilfella.

3. Søknad: Innan 19. september, helst elektronisk til bedrifta eller tar søknaden med seg ved bedriftsbesøk. Ungdommane søkjer på dei praksisplassane som kan vera interessante.

4. Intervju: Innan 30. september Bedrifter tar inn søkarar til samtale innan haustferien tek til.

5. Tilsetting: Før veke 41 (haustferie) som startar frå 10. oktober. Ut i frå søkjarane og interesse kan bedrifta tilsette ein ungdom i Læring i Næring. Desse elevane vil få ein individuell arbeidsavtale med bedrifta si. Ingen avtale i Læring i Næring er like. Ungdommane vil få ei prøvetid(ein arbeidsdag). Dersom interessa og motivasjonen for faget og bedrifta forsvinn etter ei stund, kan bedrifta sei opp avtalen med ungdommen som er tilsett. Grunnen er som nemnd at dette primært ikkje er nokon ordinært arbeidsforhold, men ein lære- og praksisplass. Læring i Næring er ein del av yrkesorienteringa til ungdommane som vil lage eit større grunnlag for val dei tek seinare. Spesielt når ein skal søkja på vidaregåande skular eller søkjer på arbeidspraksis.

6. Praksis: Tid og omfang vil variera frå bedrift til bedrift. Bedriftene har eit ansvar å følgja opp elevane og gje de den praksisen dei har søkt etter. Ungdommane som vert tilsett i Læring i Næring skal lønast etter fastsette tariffar. Arbeidsavtalen skal gjelde 37,5 timar for kr 75,- pr time, og utførast innan utgangen av mai 2017.

7. Evaluering: Bedrifter og Ungdommar blir evaluert. Ungdommane skal levera inn evalueringsskjema til Læring i Næring. Bedriftene vil bli kalla inn til felles evaluering saman med oss. Bedriftene skriv ut attestar til alle elevane som har fullført arbeidskontrakt på 37,5 time. Attest har ein stor verdi for elevane som viser arbeidspraksis ved framtidig vidare arbeidssøk.

Læring i Næring er ei investering i framtida både for ungdommane og det lokale næringsliv. Læring i Næring skal gi ungdommar muligheit til å få yrkeserfaring og kjennskap til næringslivet i Suldal. Programmet er ein god muligheit til å bli rusta til framtidige yrkesval.
Suldal Vekst bidrar også inn i skulen, to skuletimar, til søknadsskriving saman med kontaktlærerar.

Meir informasjon finn de på www.suldalvekst.no under Prosjekter/ Ungt Entreprenørskap
Med helsing Marit Larsen
Hovudkontoret for Ungt Entreprenørskap i Suldal Suldal Vekst AS,
Sandsvegen134 4230 SAND
Tlf: 52790600/90684861
E- post: post@suldalvekst.no eller marit@suldalvekst.no

Folkeuniversitetet Vestlandet setter opp mesterbrev utdanning i Ryfylke fra 26.september.
Har du fag- eller svennebrev i et godkjent mesterfag? Ønsker du å starte for deg selv eller få en ledende stilling? Et mesterbrev kan være løsningen! Gi deg selv et forsprang, bli mester! Bedriftsledelse er også relevant for deg som ønsker en lederutdanning, men som ikke skal ta mesterbrev. Bedriftsledelse følger Mesterbrevnemndas læreplan fra 2014. –
Det vil være helgesamlinger  fredag ettermiddag og lørdag formiddag. NB ikke hver helg.

Sted: Kløver Hotell, Sauda-det  vil også kunne bli enkelte samlinger på Sand.

Det vil bli holdt informasjonsmøte på Kløver Hotell – Sauda, 1.september fra kl. 18.30-20.00
For påmelding til informasjonsmøtet ta  kontakt med Folkeuniversitetet i Haugesund- 52704320 eller på epost  maylin@folkeuniversitetet.no
For direkte påmelding til kurset benytt deg av linken under.
https://www.folkeuniversitetet.no/Yrkesrettede-utdanninger-og-kurs/Mesterutdanning/Mesterutdanningen-bedriftsledelse#pamelding

For ytterligere informasjon ta kontakt med
May Lin R. Førre     tlf. –  52704320/92256736
Karl-Otto Flokenes    tlf. –  51939374/98185073

Velkommen til HEI – i Ryfylke Sauda / Suldal 21.mai 2016
Godt vertskap er kunsten å få menneske til å føla seg velkommen.
I Ryfylke bruker me HEI, Humor, Engasjement og Identitet.

DEl 1. Hei – kurs, av og med Tor Øyvind Skeiseid og Leif Arild Steen i Ryfylkealliansen.
Kva? HEI står for Humor, Engasjement og Identitet. HEI-kurset set fokus på positiv formidling,
kjennskap til Ryfylke, kultur og ryfylkelynne.
Kvifor? Me vil møta folk i Ryfylke og seia HEI. Enten me treff på naboen, turisten, kunden, ungdomen,
dei fastbuande og besøkjande.
Mål: Byggja stolthet og identitet i Ryfylke! Våga å ta kontakt med folk. Bevisstgjera kvarandre på
at kvar av oss byggjer Ryfylke sitt omdømme, og dermed at fleire vil koma tilbake.

Del 2. Nasjonal Turistveg Ryfylke, Suldal og Sauda
Suldal, over 100 år med turist historie
v/ Elin Tjordal Haugen, Suldal Vekst/ Suldal Turistkontor
Ny attraksjon i Sauda sommaren 2016, Allmannajuvet !
v/ Ragnar Fosstveit, Sauda ferie og Fritid
Me kjører Ryfylkebussen frå Sand til Sauda, besøk i Allmannajuvet.
PRAKTISK INFORMASJON
Tid: 21.mai, Del 1 kl. 08.00 – 12.30, Del 2 kl. 12.30 – 17.00
Båt frå Sauda kl 07.25, retur med Ryfylkebussen kl 13.

Stad: Kurset blir halde i lokala til Suldal Vekst AS i 2. etasje
i Næringsparken på Sand (Garaneset, Sandsvegen 134).

Pris: 250 inkl. lunsj. pr. pers.

Påmelding: post@suldalvekst.no / tel: 52 79 06 00, eller
post@saudaferie.no / tel. 52 78 00 00 innan onsdag 11.mai.

Gi tilbakemelding om du blir med på del 1 og del 2.

Vertar på turistkontor, laksestudio og Ryfylkemuseet
sine anlegg vert påmeldt via Ryfylkemuseet.
Kunsten å få menneske til å føle seg velkomne.

Introduksjonskurset gir ei kort innføring i oppstart av eiga bedrift.

Hovedtema i kurset:
•forretningsplan
•val av selskapsform
•registrering av firma
•personleg motivasjon
•spørsmål og svar

Kurset vert arrangert i samarbeid med Skape.

Kurshaldar: Einar Vaardal-Lunde

PRAKTISK INFORMASJON

Tid: 13.april, kl 18 – 21.

Stad: Kurset blir halde i lokala til Suldal Vekst AS i 2. etasje i Næringsparken på Sand (Garaneset, Sandsvegen 134).

Pris: Kr 300,-

Påmelding: Påmelding til post@suldalvekst.no
eller tel: 52 79 06 00, innan onsdag 6.april

For meir informasjon – kontakt Suldal Vekst AS på
tel. 52 79 06 00 eller post@suldalvekst.no

Velkommen!

Innovasjon Norge Rogaland har eit prøveprosjekt der dei ynskjer å vere enda meir tilgjengeleg for kundane sine.  1. torsdag i kvar månad reiser dei tilsette ut i fylket i samarbeid med lokale aktørar. I Suldal er dette Suldal Vekst AS.

På denne måten ynskjer Innovasjon Norge å vere lett tilgjengeleg for å møte bedrifter og gründerar  evt. bidra på arrangement i saman med  lokale samarbeidspartnarar. Det kan også være aktuelt med bedriftsbesøk.

Innovasjon Norge kjem til Suldal Vekst As onsdag 7.april. Har du ein god ide til bedriftsetablering, vidareutvikling av eksisterande bedrift mot nye marknader eller internasjonale ambisjonar –  ta kontakt med oss i Suldal Vekst på tlf 52 79 06 00 eller post@suldalvekst.no. Då kan me i samarbeid lage ein agenda for dagen.

Suldal Vekst as inviterer næringslivet i Suldal til orienteringsmøte:
Framtidige utbyggingsprosjekt.

Me inviterer di bedrift til å motta førehandsinformasjon om framtidige
utbyggingsprosjekt.

Dei som vil presentere er:
· Suldal kommune
· Hydro Energi
· Statens Vegvesen
· Statkraft

PRAKTISK INFORMASJON
Tid: onsdag 6.april kl 18 – 20.30
Stad: Møtet blir halde i lokala til Suldal Vekst AS i 2. etasje i Næringsparken på Sand (Garaneset, Sandsvegen 134).
Påmelding: Påmelding til post@suldalvekst.no
eller tel: 52 79 06 00
For meir informasjon – kontakt Suldal Vekst AS på
tel. 52 79 06 00 eller post@suldalvekst.no

Velkommen!

Korleis oppfattar kunden bedrifta di?

Dette kurset gir deg innføring i korleis du går fram for å synleggjere bedrifta di og produkt og/eller tenester gjennom marknadsføring og profilering.

Det er ikkje berre er annonsar, websider og reklame som seier noko om bedrifta, all omtale er marknadsføring. Den raude tråden du har i
marknadskommunikasjonen, gjer at du lagar eit heilheitleg bilete av bedrifta.

Kursmateriellet inneheld praktiske virkemidlar som du kan nytte etter
at kurset er ferdig.

Kurset vert arrangert i samarbeid med Skape.
Kurshaldar: Einar Vaardal-Lunde

PRAKTISK INFORMASJON

Tid:  31.mars kl 18 – 21

Stad:   Kurset blir halde i lokala til Suldal Vekst AS i 2. etasje     i Næringsparken på Sand (Garaneset, Sandsvegen 134).

Pris:   Kr 500,-

Påmelding: Påmelding til post@suldalvekst.no
eller tel: 52 79 06 00, innan onsdag 23.mars

For meir informasjon – kontakt Suldal Vekst AS på
tel. 52 79 06 00 eller post@suldalvekst.no

Velkommen!