Bli ei meir bærekraftig bedrift! Obs ny dato

Foto: Inge Riska

Suldal er i gang med å kvalifisere seg for Merket for Berekraftig Reisemål! I samarbeid med Innovasjon Norge,Lysefjorden Utvikling, Bedriftsutvikling Ytre Ryfylke ogNæringsforeningen i Stavangerregionen inviterer me til kurs:

Bli ei meir berekraftig bedrift
– auka verdiskaping for bedrift, lokalsamfunn og større verdi for gjesten.

Verdifulle opplevingar blir skapte gjennom å nytte tilgjengeleg ressursar rundt seg. Jo lenger gjestene blir verande, jo større lønnsomhet for bedriftene og auka verdiskaping lokalt.

Dette kurset handlar om å bli ei meir framtidsretta og bærekraftig bedrift. Kurset skal bidra til at gjestene får betre opplevingar, bedriftene får betre lønnsomhet og lokalsamfunn får auka verdiskaping og attraktivitet. Det styrker omdømmet og konkurransekraft til bedrift og lokalsamfunn.

Kurset går over 2 dagar og har fokus på praktisk og konkret nytteverdi for deltakarane. Kurset skal m.a. bidra til å:
• Integrerer prinsipp for berekraft i bedrift gjennom drift, forretningsutvikling, produktutvikling, leiing, marknadsføring m.m.
• Posisjonere bedrift i høve miljøansvar og samfunnsansvar
• Auke opplevd kvalitet for gjestene
• Styrke bedriftene si konkurranseevne
• Redusere kostnader, auke omsetning, betre lønnsemd – utarbeide handlingsplan for ei berekraftig utvikling av bedrift

Deltakaravgift dekkjer kursavgift, servering og overnatting.

Kurset passar for:
Overnattingsbedrifter, serveringsbedrifter, aktivitets- og opplevingsbedrifter, handels- og servicebedrifter, destinasjonsselskap, transportselskap, bedrifter innan produksjon/sal/servering av lokal mat, kulturopplevingar og – formidling, museum, grunneigarar og utbyggingsselskap med satsing på reiseliv og bygging av fritidsbustader.

Kurset blir arrangert i samarbeid med Innovasjon Norge, Lysefjorden Utvikling, Bedriftsutvikling Ytre Ryfylke og Stavangerregionen Næringsforening.

Kurset har to samlingar- datoane er oppdaterte!
Tid og stad:        1. samling 1. og 2. november på Høiland gard (lunsj til lunsj)
2. samling 6. desember på Preikestolen fjellstue (kl. 1000-1500)

Ordinær pris:     2200,- For suldalsbedrifter: kr 1200,-

Påmelding:         post@suldalvekst.no innan 25.oktober.

Deltakaravgift dekkjer kursavgift, mat og overnatting.

Sjå program her.