Bærekraftig reiseliv

 Suldal har fått innvilga søknad for merkeordninga Bærekraftig Reiseliv hjå Innovasjon Norge. Dette er starten på eit arbeid for at Suldal skal bli ein bærekraftig destinasjon. Merket byggjer på ein standard som set tydelege krav til reisemålets evne til bærekraftig verksemd og utvikling. Merkeordninga er eit tilbod til norske reisemål som ynskjer å ta eit ansvar for reiselivets negative verknadar.

Gasellebedrifter

Energihotellet og Nesflaten Landhandel vart gaselle bedrifter dette året, gratulerer!

Ei gaselle er eit aksjeselskap som har levert godkjent rekneskap, dobla omsetninga på 4 år, har ei omsetning på over 1 mill kr første år, unngått negativ vekst og har positivt driftsresultat.

Visningstur på Discovery Route

Dagane 23 – 30 oktober kjørte Johannes C. Apon (Outdoorlife Norway) ein test-visningstur av Discovery Route. Med seg hadde han turoperatørar fra UK, Norge og Tjekkia. Les meir her.

Bli best på vekst!

3.samling på bedriftsutviklingsprogrammet Jakta på dei lønsame kundane er vel gjennomført. Bedriftsutviklingsprogrammet består av 4 samlingar, denne samlinga hadde som tema sal og service. Kva er god service og korleis kunne skape og behalde besøkjande og kundane er spørsmålet. Lars Helgeland i Merkurprogrammet losa kursdeltakarane godt gjennom programmet. Utviklingsprogrammet er i samarbeid med Suldal kommune, Rogaland Fylkeskommune, Merkurprogrammet og Suldal Vekst. Les meir om programmet her.

Kva er Læring i Næring?

Ungdom, det året dei går i 9.klasse, får moglegheit til å søkja praksisplass i ulike lokale bedrifter. Læring i Næring skal vera eit tillegg til den yrkesrettleiinga som vert gitt i skulen. Opplegget er frittståande frå skulen, praksis skjer på fritida. Bedriftene i Læring i Næring gir ungdomane ein sjans til å ”prøva ut” enkelte fagområde, få arbeidserfaring, knyta kontaktar mot framtidig arbeid, og kanskje bli så interesserte og motiverte at dei vel å ta ei vidaregåande utdanning innan det dei har fått  praksis i. Ei målsetting er langsiktig rekruttering til lokale bedrifter. Les mer …

Bærekraftig reisemålsutvikling, Suldal kommune

 Norsk reiseliv hadde i 2016 eit rekord år, og ein ser at reiselivsnæringa i Suldal er ein del av den globale turistnæringa med betydeleg internasjonal trafikk. Dette inneber både muligheiter og utfordringar. For at reiselivsnæringa i Suldal og Ryfylke skal vere konkurransekraftig må ein følgje med på trendane i utviklinga, bærekraft er ein av desse trendane, Suldal kommune tek ansvar og har gjort fylgjande vedtak_ Berekraftig reisemålsutvikling_vedtak_Suldal kommune .  Les mer …

Årets Suldalsbedrift 2016 er Norsk Stein As.

 Vinnaren av Årets Suldalsbedrift 2016 er eit ektefødt barn av Ulla-Førre og eit aldri så lite gründereventyr. Ved å utnytte verdifulle naturressursar har bedrifta vakse seg stor og sterk og er ei hjørnesteinsbedrift i Suldal. Sidan oppstarten i 1987 har det blitt gjort store og viktige investeringar for å styrke konkurransekraft og bu seg på framtida, og  bedrifta framstår i dag som ein solid nasjonal og internasjonal aktør i sin bransje. Bedrifta representerer også ein attraktiv og mangfaldig kompetansearbeids¬plass med stort fokus på eit inkluderande arbeidsliv. Les mer …

Årets Suldalsambassadør 2016

Gratulerer Suldal Foto som Årets Suldalsambassadør!
Suldal Foto har nå over 2200 følgjarar på Facebook. Desse er lokale, nasjonale og utanlandske følgjarar som likar, kommenterer og deler bileta som stadig blir fornya, og som for det meste er tatt i Suldal. Dei tre karane sel dessutan mange bilete,  deltar i og vinn nasjonale fotokonkurransar, og bileta rullar rundt på bussane til Suldal Billag. Dei er å finne som tapet og bilete på veggen i private heimar. Ein av fotografane er titt og ofte å finne som vekevinnar på Storm og Tv2 sin bildekonkurranse. Kunst utstilling har dei også hatt, med godt sal og besøk frå både turistar og lokalbefolkning. Les mer …

Årets Suldalsambassadør 2016?

Me er klare for å kåre Årets Suldalsambassadør 2016 på arrangementet Årets Suldalsbedrift 5. mai!
– Juryen ynskjer innspel på kandidatar til årets Suldalsambassadør 2016 innan måndag 24. april.
Send oss innspel på din kandidat, og ei grunngjeving til post@suldalvekst.no.