Personvern

Suldal Vekst sine personvernreglar

Reglar om Suldal Vekst si handsaming av personopplysningar

Personopplysningslova med forskrifter regulerer Suldal Vekst sin tilgang til å handsame person opplysningar. På denne bakgrunn har Suldal Vekst utarbeida utfyllande personvernreglar. Desse reglane supplerer dei øvrige avtalevilkår som Suldal Vekst har inngått med kunde og gjeld for alle tenesteforhold, både noverande og fremtidige.

Med personopplysningar vert det meint kundeopplysningar og vurderingar som kan knyttast  til deg som personkunde.

Dersom ikkje anna heimelsgrunnlag ligg føre, vil Suldal Vekst si handsaming basere seg på frivillig, uttrykkeleg og informert samtykke frå kunde. Samtykke er for eksempel ikkje nødvendig for personopplysningar som vert registrert og brukt for å gjennomføre ein avtale eller utføre eit oppdrag frå kunde.

Skildring av handsaminga:
Utsending av nyhendebrev_versjon1_2018