Loading Content..

Delte ut Miljøfyrtårndiplom til lokale bedrifter

|Pressemelding| Under lunsjmøte hjå Suldal Vekst onsdag 24 april delte ordførar i Suldal, Gerd Helen Bø, ut Miljøfyrtårndiplom til bedriftene som er miljøsertifisert i kommunen. Per i dag er fem bedrifter sertifiserte i Suldal, tre av desse er nye i 2019. Dei som fekk diplomet under lunsjmøtet er: Svein Klungtveit AS, Norconsult Ryfylke og Suldal Vekst AS. Energihotellet fekk også diplom, …

View Post

Visit Suldal på Noregs største arena for sal av norske reiselivsprodukt

Frå 1-4. april var Visit Suldal på Norwegian Travel Workshop, eit årleg arrangement for sal av norske reiselivsprodukt arrangert av Innovasjon Norge. Meir enn 800 deltakarar var tilstades frå meir enn 30 land. Frå Visit Suldal var Anita Svendheim frå Suldal turistkontor og Valborg Rognskog frå Mo Laksegard tilstades. Under messa møtte Visit Suldal med ei rekke internasjonale aktørar frå …

View Post

Styrebank

Suldal Vekst har etablert ein styrebank, der ein kan finne dyktige og relevante styremedlemmer. Styrebanken vår inneheld mange personar med brei erfaring frå leiing og styrearbeid i mange bransjar. Formålet er å tilby private og offentlege bedrifter i Suldal eit breitt og fagleg utval av styrekandidatar, styrke kompetanse og stimulere til auka nettverks- og relasjonsbygging. For bedrifterTreng du å rekruttere …

View Post

Reiselivets betydning i Suldal 2017: 120 millionar i lokal verdiskaping og sysselsetjing av 200 personar

Menon Economics har utvikla ein ringvirkningsanalyse for reiselivet i Suldal, på vegane av Suldal kommune, Suldal Vekst, Suldal Næringsforening og Visit Suldal. I rapporten kjem det fram: Natur og naturopplevingar, besøk til små tettstader og byar og Nasjonale Turistvegar har høg gjennomsnittscore på spørsmål om kor viktig ulike aktivitetar er. Gjestene oppgir å vera mest nøgd med vertskap og service, …

View Post

North Sea Link: Verdas lengste kraftkabel mellom Suldal og Newcastle

National Grid i England og Statnett i Noreg jobbar med eit prosjekt med å legge det som blir verdas lengste kraftkabel mellom Noreg og England. Kabelen, kalla North Sea Link, vil kople dei nordiske og britiske marknadane samen rundt grøn energi, og gi fordeler på begge sider av kabelen. Når det bles i Storbritannia og vindkraftproduksjonen er høg kan me …

View Post

Reiselivets verdiskaping i Noreg

Innovasjon Norge skriv på sine nettstader at «Reiselivsnærings størrelse kan måles på ulike måter. En måte er verdiskaping. Dette begrepet blir ofte benyttet om forskjellige fenomener, men det har en presis og entydig betydning. Verdiskaping beregnes ganske enkelt som bedriftens omsetning fratrukket kjøpte varer og tjenester.» Ut i frå denne måten i måla reiselivet på kan ein rekna turistanes betydning …

View Post

Korleis kan kunstprosjekt vera ein katalysator for stadutvikling?

Det har dei svaret på i den vesle bygda på Nesflaten, som er kjend for sin kraftarkitektur! Her har dei nå starta eit prosjekt som er nyskapande i form, prosess og metode og koplar saman lokale, regionale og internasjonale aktørar ved å transformera Sentrumsbygget i bygda til ein destinasjon ved hjelp av kunst og design. Prosjektet skal realiserast i det …

View Post

Podcast: «Jenter som ikkje rekk opp handa»

I samband med kvinnedagen inviterte podcasten Vindkast inn samfunnsutviklar Anne Sofie Sandvik i Medvind24, næringshagen i Vindafjord, barnehagegründer Anette Lauareid Hovda og dagleg leiar Merete Vårvik Matre. Her tek dei praten om kvinnekamp og likestilling med samtalar rundt mangfald, deltidsstillingar, jegersamfunn og fulle skittentøyskorger. Høyr podcasten her.

View Post

Kvinnedagen: Kvinner står for 12% av toppleiarane i Noreg

Kvar gong den 8. mars visar på kalenderen er kjem den same debatten opp. Er det behov for ein kvinnedag her i Noreg? Har me i Noreg ikkje kome langt nok med likestillingsarbeidet til at denne dagen blir litt meiningslaus? Kvinnedagen er sjølvsagt ein dag for å reflektere over, sette pris på og feire kampen som alle personane før oss …

View Post

Suldal Vekst sertifisert som Miljøfyrtårn

Bærekraft er eit stort fokus hjå oss her i Suldal Vekst, og me er svært glade for å kunne informere om at Suldal Vekst blei sertifisert som Miljøfyrtårn i februar 2019. Miljøfyrtårnsertifisering er ei nasjonal klassifisering for bærekraftige bedrifter. Miljøfyrtårn klassifiseringa gir oss smarte verktøy for å jobba meir konkret med bærekraft innan område som arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og …

View Post