Loading Content..

Vaksenopplæringssenter ved Sauda vidaregåande skule

Sauda vgs er i starten av ei 4- årig prøveordning som nytt vaksenopplæringssenter. Skulen tar mål av seg til å bli eit kontaktpunkt, ein tilretteleggjar og tilbydar av kompetanse i indre Ryfylke. Det skal vere mogleg å ta vidaregåande opplæring, kurs, sertifisering, fagskuleutdanning og høgare utdanning i kombinasjon med jobb og familie. Kva kompetanse treng du og di bedrift i …

View Post

Nær 27 millionar i koronakroner til omstilling av næringslivet i Rogaland.

Rogaland Fylkeskommune får 26,8 millionar av den nye krisepakken frå regjeringa. Pengane skal gå til bedrifter i Rogaland med omstillingsbehov. Støtteordninga skal brukast til bedriftsintern opplæring for å tette kompetansegap og styrke omstillingsevne til næringslivet. Det kan søkjast støtte til å dekke utgifter til kurs, kursmateriell, reiseutgifter, lønssutgifter og rådgivingstenester. Støttebeløp vil bli vurdert ut frå talet på tilsette som …

View Post

Ulla Førre Næringsfond: Retningslinjer for lån/støtte

Ulla Førre Næringsfond vart oppretta i 1974, som ein kompensasjon til Suldal kommune for ulempene kraftutbyggjinga i samband med Ull Førre påførte Suldal kommune. Fondet skal nyttast til å fremja etablering og vidareutvikling av næringsverksemd, samt tiltak som fremjer busetnad i Suldal kommune. Det vert gitt tilskot og lån frå fondet. 1. Retningslinjer/praksis for tildeling av lån/støtte Det skal leggjast …

View Post

KV Bygg Suldal har halvert mengda restavfall etter miljøsertifisering

KV Bygg Suldal blei sertifisert som Miljøfyrtårn i slutten av 2019. I løpet av det første året har dei halvert restavfallet til verksemda gått frå 68 941 kg til 24 997 kg.  Bana veg for større miljøfokus i byggebransjen KV Bygg Suldal har bana veg for miljøsatsinga i byggebransjen i regionen som det første byggfirmaet i Ryfylke som blei sertifiserte som Miljøfyrtårn. Jostein …

View Post

Startsskot for Rogaland biogassnettverk

Rogaland fylkeskommune har tatt initativ til å starte eit biogassnettverk i regionen. Fredag 19. februar kl 12:00-13:30 inviterer dei alle med interesse for prosjektet eit til digitalt møte. Her vil ein gå inn på kvifor biogass er ein moglegheit for Rogaland og vidare få innsikt i kva innspel biogassinitiativa sjølv har. For agenda og påmelding sjå invitasjonen her:

View Post

Koronastøtte 2021

Som bedriftseigar kan det ofte vera forvirrande å forstå kva regler som gjeld til ei kvar tid og kva støtte ein kan få til si verksemd som eit resultat av dei offentlege støtteordningane Regjeringa har lansert. Her har me samla informasjon som er nyttig å ha oversikt over i starten av det nye året 2021. Den nye kompensasjonsordninga 2021 Frå …

View Post

5 kjappe om Katapultordninga

Norsk Katapult er ei ordning som legg til rette for at det skal vera enklare og meir økonomisk å raskt teste ut nye idear og prosjekt. Her er ei kort oversikt over det du treng å vite om moglegheitene det gir deg og di verksemd! Kva er Norsk Katapult? Norsk Katapult er ei ordning med nasjonale senter som stiller sine …

View Post

Bli med på framtidas rekrutteringsarena for Indre Ryfylke

 I år er me stolte over å presentera ein heilt ny arena, ein digital marknadsplass der me vil visa fram ulike yrke, næringslivet, grunderverksemda og arbeidsmarknaden i regionen vår! Målet med portalen er i første omgang å synleggjera næringslivet for lokale ungdomar, men og å  skapa ein arena for rekruttering av arbeidskraft, der bedriftene som deltek vil vera synlege gjennom heile året.  …

View Post

Få nettverk og kompetanse som målbedrift

Suldal Vekst er Siva-godkjent næringshage og er ein av 40 næringshagar i Noreg som deltek i  det nasjonale næringshageprogrammet.  Gjennom næringshageprogrammet mottar Suldal Vekst offentlege innovasjonsmidlar, nettverk og verktøy for å hjelpe verksemder med å realisere sine forretningsidear og utviklingsplanar. Desse innovasjonsmidlane skal bidra til auka verdiskaping, vekst og utvikling i di verksemd og i regionen generelt. Verksemder som deltek i det nasjonale …

View Post

Nytt gåvekort for heile Suldal!

I desember lanserer Suldal Næringsforening eit nytt gåvekort som har fått namnet «Suldalskortet».  Suldalskortet er den perfekte gåva eit familiemedlem, til den som ønskjer seg ei oppleving i Suldal eller til den som har alt.  Med kortet kan ein sjølv velje fritt blant alle verksemdene som er med på ordninga. Her kan ein ta med seg dei næraste på ei god …

View Post