Loading Content..

Ekstra støtte til landbruket

Fylkeskommunen informerte i haust om ekstra midlar som går til å støtte prosjekt og tiltak som fremjar ei berekraftig og klimavenleg sysselsetting, verdiskaping og næringsutvikling i landbruket. På fylkesmannen.no informerer dei om at «Prosjekt og tiltak må vera forankra i Regionalplan landbruk i Rogaland og/eller Strategi for bioøkonomi 2018-2030.« Les meir om ordninga her.

View Post

Godt frammøte på reiselivsseminar

Torsdag 5. november arrangerte arrangerte Suldal Vekst/Visit Suldal og Suldal Næringsforening reiselivsseminar ved Ryfylke fjordhotell. Gjester for dagen var Stein Ove Rolland, direktør i Fjord Norge, og reiselivssjef i Reisemål Ryfylke, Liv Jorunn Tjelmeland. Heile 36 deltakarar møtte opp for å delta i seminaret der reiseliv, næringsliv, kommune, lag og organisasjonar var representerte. Fleire aktørar frå Sauda tok også turen …

View Post

Digitale bransjekurs

Handelshøyskolen BI Executive har etablert 12 gratis treparts bransjeprogram for kompetanseutvikling. Kursa er strukturert med tanke på bransje, der kvart program er delt inn i tre underkurs som kan bli tatt for seg sjølv eller som ein serie. Alle kursa blir gjennomført som webinar til faste tider for å gjera det enkelt og lett tilgjengeleg for dei som ønsker å auke …

View Post

Elevar frå Læring i Næring 2020 i jobb

Startsskotet for Læring i Næring 2020 gjekk den 16. september då Suldal Vekst var på besøk hjå 9. klasse ved Sand skule for å starte det årlege rekrutteringsprosjektet. Heile 24 verksemder var deltok i årets prosjekt, med nokre tilpassing og digitale løysingar for å sikre smittevern. Elevane har no skrive søknad, vore på intervju og fleire har fått jobb eller …

View Post

Suldal Vekst etablerer næringshagetilbod i Hjelmeland kommune

– Me har allereie fleire bedrifter som har inngått samarbeid med oss gjennom Næringshageprogrammet, seier Alf Aadnøy.  Aadnøy er forretningsutviklar i Suldal Vekst AS, og ser fram til å kunne vere meir til stades i Hjelmeland og bli betre kjent med næringslivet her. Gjennom eit godt og konstruktivt samarbeid med Hjelmeland kommune ligg no alt til rette for at utviklingsorienterte …

View Post

Suldal kommune lanserer kompetansefond for lokalt næringsliv

Formål og kven kan søkje Opplæringsmidlane skal bidra til å gi næringsdrivande i Suldal kompetanseløft og styrke næringslivet si konkurransekraft. Midlane skal dermed brukast til å styrke kompetansen til tilsette og bedrifter som av ulike grunnar treng omstilling og/eller skal gjennomføre utviklingsprosjekt. Bedrifter heimehøyrande i Suldal kommune kan søkje midlar til bedriftsintern opplæring. Kva kan det søkjast om? Kompetansetiltak som …

View Post

Grunderpakken kort oppsummert

I går kom detaljane rundt grunderpakken på fem milliardar kroner som mellom anna har som mål å styrke grunderar og vekstbedrifter. Pakken er lansert for å sikre at innovasjon- og omstillingsprosjekt blir gjennomført også gjennom koronakrisa når andre finansieringsmoglegheiter er avgrensa. Kva er grunderpakken? Grunderpakken er lansert av Regjeringa for å sikre at ein held fram med utviklinga av eit …

View Post

Råd til Næringslivet i Suldal kommune

Av: Stine Daldorff , smittevernlege Til Næringslivet i Suldal Kommune Først vil eg takke alle for ei god innsats med smittereduserande tiltak i desse koronatider. Det er uvisst kor lenge denne situasjonen vil vare, men truleg må vi behalde ein del tiltak i alle fall ut året 2020. Det kjem heile vegen nye retningslinjer og anbefalinger frå Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet, …

View Post

Gratis rådgjeving

Suldal Vekst tilbyr, gjennom utviklingsavtalen me har med Suldal kommune, to timar gratis rådgjeving til alle næringsdrivande i Suldal kommune. I tillegg har alle våre målbedrifter i Suldal kommune, Hjelmeland kommune og Sauda kommune tilbod om gratis rådgjeving. Me arrangerer også webinar og andre møtepunkt for våre medlemsbedrifter. Me står no midt i det som kanskje er den mest utfordrande …

View Post

Kompensasjonsordninga til foretak med omsetnadsfall

Me har laga ei enkel oversikt over kva kompensasjonsordninga frå Regjeringa er, kva den dekkjer og korleis du søkjer om kompensasjon. Kva er kompensasjonsordninga? Kompensasjonsordninga er lansert som eit tiltak frå Regjeringa for å bidra til at alle levedyktige verksemder i Noreg som har fått omsetningssvikt på grunn av koronaviruset skal koma seg gjennom krisa. Ved å få på plass …

View Post