Loading Content..

5 kjappe om Katapultordninga

Norsk Katapult er ei ordning som legg til rette for at det skal vera enklare og meir økonomisk å raskt teste ut nye idear og prosjekt. Her er ei kort oversikt over det du treng å vite om moglegheitene det gir deg og di verksemd! Kva er Norsk Katapult? Norsk Katapult er ei ordning med nasjonale senter som stiller sine …

View Post

Bli med på framtidas rekrutteringsarena for Indre Ryfylke

 I år er me stolte over å presentera ein heilt ny arena, ein digital marknadsplass der me vil visa fram ulike yrke, næringslivet, grunderverksemda og arbeidsmarknaden i regionen vår! Målet med portalen er i første omgang å synleggjera næringslivet for lokale ungdomar, men og å  skapa ein arena for rekruttering av arbeidskraft, der bedriftene som deltek vil vera synlege gjennom heile året.  …

View Post

Få nettverk og kompetanse som målbedrift

Suldal Vekst er Siva-godkjent næringshage og er ein av 40 næringshagar i Noreg som deltek i  det nasjonale næringshageprogrammet.  Gjennom næringshageprogrammet mottar Suldal Vekst offentlege innovasjonsmidlar, nettverk og verktøy for å hjelpe verksemder med å realisere sine forretningsidear og utviklingsplanar. Desse innovasjonsmidlane skal bidra til auka verdiskaping, vekst og utvikling i di verksemd og i regionen generelt. Verksemder som deltek i det nasjonale …

View Post

Nytt gåvekort for heile Suldal!

I desember lanserer Suldal Næringsforening eit nytt gåvekort som har fått namnet «Suldalskortet».  Suldalskortet er den perfekte gåva eit familiemedlem, til den som ønskjer seg ei oppleving i Suldal eller til den som har alt.  Med kortet kan ein sjølv velje fritt blant alle verksemdene som er med på ordninga. Her kan ein ta med seg dei næraste på ei god …

View Post

Ekstra støtte til landbruket

Fylkeskommunen informerte i haust om ekstra midlar som går til å støtte prosjekt og tiltak som fremjar ei berekraftig og klimavenleg sysselsetting, verdiskaping og næringsutvikling i landbruket. På fylkesmannen.no informerer dei om at «Prosjekt og tiltak må vera forankra i Regionalplan landbruk i Rogaland og/eller Strategi for bioøkonomi 2018-2030.« Les meir om ordninga her.

View Post

Godt frammøte på reiselivsseminar

Torsdag 5. november arrangerte arrangerte Suldal Vekst/Visit Suldal og Suldal Næringsforening reiselivsseminar ved Ryfylke fjordhotell. Gjester for dagen var Stein Ove Rolland, direktør i Fjord Norge, og reiselivssjef i Reisemål Ryfylke, Liv Jorunn Tjelmeland. Heile 36 deltakarar møtte opp for å delta i seminaret der reiseliv, næringsliv, kommune, lag og organisasjonar var representerte. Fleire aktørar frå Sauda tok også turen …

View Post

Digitale bransjekurs

Handelshøyskolen BI Executive har etablert 12 gratis treparts bransjeprogram for kompetanseutvikling. Kursa er strukturert med tanke på bransje, der kvart program er delt inn i tre underkurs som kan bli tatt for seg sjølv eller som ein serie. Alle kursa blir gjennomført som webinar til faste tider for å gjera det enkelt og lett tilgjengeleg for dei som ønsker å auke …

View Post

Elevar frå Læring i Næring 2020 i jobb

Startsskotet for Læring i Næring 2020 gjekk den 16. september då Suldal Vekst var på besøk hjå 9. klasse ved Sand skule for å starte det årlege rekrutteringsprosjektet. Heile 24 verksemder var deltok i årets prosjekt, med nokre tilpassing og digitale løysingar for å sikre smittevern. Elevane har no skrive søknad, vore på intervju og fleire har fått jobb eller …

View Post

Suldal Vekst etablerer næringshagetilbod i Hjelmeland kommune

– Me har allereie fleire bedrifter som har inngått samarbeid med oss gjennom Næringshageprogrammet, seier Alf Aadnøy.  Aadnøy er forretningsutviklar i Suldal Vekst AS, og ser fram til å kunne vere meir til stades i Hjelmeland og bli betre kjent med næringslivet her. Gjennom eit godt og konstruktivt samarbeid med Hjelmeland kommune ligg no alt til rette for at utviklingsorienterte …

View Post

Suldal kommune lanserer kompetansefond for lokalt næringsliv

Formål og kven kan søkje Opplæringsmidlane skal bidra til å gi næringsdrivande i Suldal kompetanseløft og styrke næringslivet si konkurransekraft. Midlane skal dermed brukast til å styrke kompetansen til tilsette og bedrifter som av ulike grunnar treng omstilling og/eller skal gjennomføre utviklingsprosjekt. Bedrifter heimehøyrande i Suldal kommune kan søkje midlar til bedriftsintern opplæring. Kva kan det søkjast om? Kompetansetiltak som …

View Post