Loading Content..

Reiselivet i Suldal satsar på kompetanseløft – innfører Suldalsstandard

Suldalsstandarden skal sikre kvalitet – og kompetanse i alle ledd i reiselivsbedriftene. Ryfylke Fjordhotel er ei av bedriftene som gler seg over plattforma som no blir laga for vertskapa i Suldal.  Laurdag 12. juni inviterer Suldal kommune, Suldal Vekst/Visit Suldal og Suldal Næringsforening til felles KICK OFF for sommarsesongen på Ryfylke Fjordhotel, der den nye «Suldalsstandarden» blir lansert.  – Suldølen …

View Post

Ulla Førre Næringsfond: Retningslinjer for lån/støtte

Ulla Førre Næringsfond vart oppretta i 1974, som ein kompensasjon til Suldal kommune for ulempene kraftutbyggjinga i samband med Ull Førre påførte Suldal kommune. Fondet skal nyttast til å fremja etablering og vidareutvikling av næringsverksemd, samt tiltak som fremjer busetnad i Suldal kommune. Det vert gitt tilskot og lån frå fondet. 1. Retningslinjer/praksis for tildeling av lån/støtte Det skal leggjast …

View Post

Startsskot for Rogaland biogassnettverk

Rogaland fylkeskommune har tatt initativ til å starte eit biogassnettverk i regionen. Fredag 19. februar kl 12:00-13:30 inviterer dei alle med interesse for prosjektet eit til digitalt møte. Her vil ein gå inn på kvifor biogass er ein moglegheit for Rogaland og vidare få innsikt i kva innspel biogassinitiativa sjølv har. For agenda og påmelding sjå invitasjonen her:

View Post

5 kjappe om Katapultordninga

Norsk Katapult er ei ordning som legg til rette for at det skal vera enklare og meir økonomisk å raskt teste ut nye idear og prosjekt. Her er ei kort oversikt over det du treng å vite om moglegheitene det gir deg og di verksemd! Kva er Norsk Katapult? Norsk Katapult er ei ordning med nasjonale senter som stiller sine …

View Post

Bli med på framtidas rekrutteringsarena for Indre Ryfylke

 I år er me stolte over å presentera ein heilt ny arena, ein digital marknadsplass der me vil visa fram ulike yrke, næringslivet, grunderverksemda og arbeidsmarknaden i regionen vår! Målet med portalen er i første omgang å synleggjera næringslivet for lokale ungdomar, men og å  skapa ein arena for rekruttering av arbeidskraft, der bedriftene som deltek vil vera synlege gjennom heile året.  …

View Post

Få nettverk og kompetanse som målbedrift

Suldal Vekst er Siva-godkjent næringshage og er ein av 40 næringshagar i Noreg som deltek i  det nasjonale næringshageprogrammet.  Gjennom næringshageprogrammet mottar Suldal Vekst offentlege innovasjonsmidlar, nettverk og verktøy for å hjelpe verksemder med å realisere sine forretningsidear og utviklingsplanar. Desse innovasjonsmidlane skal bidra til auka verdiskaping, vekst og utvikling i di verksemd og i regionen generelt. Verksemder som deltek i det nasjonale …

View Post

Nytt gåvekort for heile Suldal!

I desember lanserer Suldal Næringsforening eit nytt gåvekort som har fått namnet «Suldalskortet».  Suldalskortet er den perfekte gåva eit familiemedlem, til den som ønskjer seg ei oppleving i Suldal eller til den som har alt.  Med kortet kan ein sjølv velje fritt blant alle verksemdene som er med på ordninga. Her kan ein ta med seg dei næraste på ei god …

View Post

Ekstra støtte til landbruket

Fylkeskommunen informerte i haust om ekstra midlar som går til å støtte prosjekt og tiltak som fremjar ei berekraftig og klimavenleg sysselsetting, verdiskaping og næringsutvikling i landbruket. På fylkesmannen.no informerer dei om at «Prosjekt og tiltak må vera forankra i Regionalplan landbruk i Rogaland og/eller Strategi for bioøkonomi 2018-2030.« Les meir om ordninga her.

View Post

Godt frammøte på reiselivsseminar

Torsdag 5. november arrangerte arrangerte Suldal Vekst/Visit Suldal og Suldal Næringsforening reiselivsseminar ved Ryfylke fjordhotell. Gjester for dagen var Stein Ove Rolland, direktør i Fjord Norge, og reiselivssjef i Reisemål Ryfylke, Liv Jorunn Tjelmeland. Heile 36 deltakarar møtte opp for å delta i seminaret der reiseliv, næringsliv, kommune, lag og organisasjonar var representerte. Fleire aktørar frå Sauda tok også turen …

View Post

Digitale bransjekurs

Handelshøyskolen BI Executive har etablert 12 gratis treparts bransjeprogram for kompetanseutvikling. Kursa er strukturert med tanke på bransje, der kvart program er delt inn i tre underkurs som kan bli tatt for seg sjølv eller som ein serie. Alle kursa blir gjennomført som webinar til faste tider for å gjera det enkelt og lett tilgjengeleg for dei som ønsker å auke …

View Post