Loading Content..

Fusjon skal gi kvalitetsløft

– Me fusjonerer for å kunne tilby endå betre kvalitet i transportprodukta våre, seier Rune Furseth som er dagleg leiar i Suldal Transport. Selskapet vil i tillegg til å gi betre kvalitet også løfte statusen til yrkessjåførane.  Rune Furseth er oppteken av at Suldal Transport saman med andre transportselskap skal gjere det saumlaust mellom dei ulike avdelingane og regionane. Det …

View Post

Satsar på aktivitetsturisme

Energihotellet på Nesflaten byr på krafthistorie og arkitektoniske perler. No satsar vertskapet Olav Lindseth og Gunhild Moe på aktivitetsturisme i tillegg.  – Her er badstova, med utsikt rett ut på Suldalsvatnet. Dette blir bra, seier Olav og går rundt i det vesle nybygget som ligg på sida av hotellbygget. Uteområdet ser ut til å bli eit lite smykke av ein …

View Post

Utviklar oppdretts-teknologi

Askvik Aqua utviklar stadig ny teknologi for oppdrettsnæringa. Deira system for elektrobedøving av fisk tar dyrevelferd på alvor.  Bedrifta Askvik Aqua vart etablert for å utvikle ny teknologi til utfordringar som dukka opp i oppdrettsnæringa, då er det slett ingen ulempe å ligge sentralt plassert med kontor på Viganeset i oppdrettskommunen Hjelmeland.  – Det er klart det er mykje god …

View Post

Entreprenør i stadig utvikling

AS Forskaling i Sauda har etablert seg som ei allsidig entreprenørbedrift i marknaden. Dagleg leiar Alf Jostein Årtun meiner fleksibilitet og breidde i tenestetilbodet er noko av årsaka til det.  Bedrifta vart starta i 2006, og målet var å kunne vere med i konkurransen om jobbane som fylgde med hytteboomen som vart ein realitet i Sauda i dei åra.  – …

View Post

Jelsa får utviklingsmidlar frå Rogaland fylkeskommune

Gjennom eit allereie starta og godt samarbeid med eldsjeler, lag, organisasjonar, kommune og næringsliv skal ein gi Jelsa eit godt løft slik at innbyggartalet aukar og aktiviteten blir større.   Det var stor semje i formannskapet om at kommunen skulle delta i prosjektet, der ein no er  blitt tildelt ein million kroner frå Rogaland fylkeskommune. Suldal kommune går også inn i prosjektet med …

View Post

BEREKRAFT I DAGLIG DRIFT

Små og mellomstore bedrifter har ei viktig rolle i å sikre eit bærekraftig framtid. Kva betyr berekraftsmåla for den enkelte verksemd? I denne nye, digitale kursserien utvikla av Handelshøyskolen BI, i samarbeid med SMB Norge, Næringshagene i Norge, Cermasys og Bergen Næringsråd, vil ein få teoretisk innsikt og praktiske verkemiddel som ein kan ta med inni jobbkvardagen. Kursserien har fått namnet «Berekraft i …

View Post

Bris i god driv!

Nå er det to år sidan Yvonne Løkke Michalsen tok over drifta i den kreative saudabedrifta Bris Reklame AS. I vinter var arbeidsmengda så enorm at den var nær ved å ta knekken på den ferske innehavaren. Lettelsen var derfor stor då den reddande engelen fauk inn i den nyoppretta stillinga i juni i år. -Me dobla rett og slett …

View Post

Tolv produksjonsbedrifter deltok i DigiFab 4.0

Kva gjer di verksemd for å følgje den teknologiske utviklinga? Korleis arbeider de med å få effektivisere produksjons- og arbeidsprosessane dykkar? Kva kunnskap har ein om ulike teknologiar? Korleis tenkjer ein rundt nye forretningsmodellar og strategi? I kva og korleis skal ein investere i framtida? Gjennom DigiFab 4.0 har tolv produksjons- og industriverksemder i regionen hatt eit spesielt fokus på …

View Post

Webinar-serie i styrearbeid

Ønskjer du ei oppfriskning i rutinar og gode verkemiddel i styrearbeidet? Eller kanskje du ønskjer informasjon om endringane som pregar styrearbeidet og nye verktøy? BI og Næringshagene i Noreg tilbyr no ein webinar-serie på tre kurs med ulike tema knytt til godt styrearbeid. Kursa er gratis og vil bli gjennomført digitalt. Kurs 1: Styret si rolle og styret som ressurs …

View Post

Ein midtsommars draum

På garden Bakkjen på Hebnes er dei ikkje redde for å tenkja nye tankar. Men ikkje berre tenkjer dei, dei set det ut i livet også. For ekteparet Toyni Tobekk og Arild Hebnes har læringskurva stige rett til himmels det siste året. Nå blir det vin frå Suldal til sommaren! I dei sørvendte bakkane står nå heile 4300 plantar og …

View Post