Loading Content..

Innovasjon Norge med ny rapport på bærekraft og turisme

Kairos Future, på vegane av Innovasjon Norge i Sverige, kom i år ut med ein ny rapport som viser nordmenn, svenskar og danskars syn på bærekraft og turisme. Det kom fram av rapporten at svenskane er langt innstilt på å velje bærekraftige produkter og tenester, til tross for at det kostar meir. Nordmenne er meir skeptiske. Det er også variasjonar mellom aldersgrupper og om dei bur i urbane strøk eller mindre tettbygde stader.

Det var spesielt nokre tema i undersøkinga som utmerka seg som viktige:

  • Miljøvennleg reise til og fra destinasjonen, eller kortare reiser.
  • God ressursforvaltning lokalt – både miljømessig og sosialt. 
  • At destinasjonen jobbar for auka bærekraft for besøkande og innbyggjerar 

Les saka på Innovasjon Norge sine sider her.

    Leave Your Comment Here