Loading Content..

Personvern

Personvernerklæring Suldal Vekst AS

Denne personvernerklæringa fortel om korleis Suldal Vekst AS samlar inn og bruker personopplysningar.

Behandlingsansvarlig

Alf Aadnøy er behandlingsansvarlig for behandlinga for verksemda av personopplysningar.

Kontaktinformasjonen til behandlingsansvarlig er
e-post alf@suldalvekst.no eller telefon 905 66 358

Formål

Personopplysningene blir brukt til å senda deltakarar i næringshageprogrammet, og dessutan andre interesserte som sjølv ønsker det, nyheitsbrev og e-postar med informasjon om relevante nyheiter om verkemiddel og arrangement for næringslivet. I tillegg blir sendt invitasjonar til kompetansehevende og nettverksbyggende kurs, seminar, konferansar og andre arrangement. Nokon av kursa og konferansane våre har deltakaravgift, i desse tilfella blir det sende ut faktura for deltaking til dei påmelde.

Rettsleg grunnlag

Behandlingen av personopplysningar krev rettsleg grunnlag, og vil typisk vera basert på lovpålagt plikt, avtala, berettiga interesse eller samtykka.

Kva personopplysningar blir behandla?

Vi samlar inn personopplysningar som: E-postadresser og fullt namn med innmelding i næringshageprogram (kontaktinfo til kontaktperson),  og ved påmelding til kurs, konferansar og andre arrangement. All innmelding og påmelding er frivillig, og informasjonen blir brukt for å kunna senda nemnde nyheitsbrev/e-postar med informasjon og fakturaer for deltaking i næringshageprogram og kurs/konferanse-aktivitetar. Ved nokon av arrangementa våre blir laga namnelister og namneskilt. Deltakarar kan sjølv velja å reservera seg frå å stå oppført i deltakarliste.

Kvar blir opplysningane henta frå?

Personopplysningar blir henta frå medlemsregister, påmeldingslister, og dessutan «cookies»: Informasjonskapslar eller «cookies» er ein standard teknologi som stort sett alle nettstader nyttar i dag. Cookies er små tekstfiler som blir lagra på datamaskina di. Filene kan eksempelvis innehalda informasjon om innstillingar du gjer på nettstaden, teknisk informasjon om eininga du loggar på med, kva sider på nettstaden du besøker eller korleis du navigerer mellom dei ulike sidene på nettstaden.

Les meir på http://www.nettvit.no/personvern/informasjonskapsler-cookies

Nettsiden vår, https://suldalvekst.no kan bruka følgjande informasjonskapslar/cookies:

Google Analytics

Google Analytics er ei nettanalyseteneste som blir levert av Google Inc. Google Analytiscs blir brukt for å analysera bruken av nettsida. Det blir innhenta informasjon om mellom anna kva sider som er mest besøkte, noko som tidspunkt sidene er mest besøkte, og korleis dei besøkande navigerer inne på sidene. Informasjonen som blir lagra er anonymisert. Les meir om dette på følgjande lenker:

http://www.google.com/intl/ein/policies/privacy/partnars/

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

WordPress

Nettsider som er basert på WordPress nyttar cookies for innlogga brukarar og ved bruk av kommentar-funksjonar i løysingane. Les meir om dette på https://codex.wordpress.org/WordPress_Cookies

Deling i sosiale medium

Enkelte plugins som gir brukaren moglegheit til å dela innhald i sosiale medium, nyttar cookies. Desse blir nytta for å føra statistikk over kor mange gonger kvar enkelt side blir delte, kva kanalar som blir nytta osb. Informasjonen som blir lagra er anonymiserte.

Er det frivillig å gi frå seg opplysningane

Alle opplysningar blir gitte opp frivillig ved innmelding og påmelding. Vårt mailutsendelsesprogram har òg ein eigen knapp for til- og avmelding for å få nyheitsbrev og invitasjonar til kurs, konferansar og arrangement. I dette tilfellet er det berre e-postadresse som blir brukt.

Blir opplysningane utleverte til tredjepartar?

Suldal Vekst AS deler ingen kontaktinfo med tredjepartar utover til dei faste leverandørane våre av system og tenester. Vi har eit forretningsmessig samarbeid med eit knippa leverandørar, men vi har inngått databehandlaravtale med alle av desse I eit av punkta i databehandlaravtalen har leverandør signert for at ingen personopplysningar blir delte med andre. Leverandørane våre har levert følgjande:

Datasystem, påmeldingssystem til konferansar, møte og arrangement, nettside, system for spørjeundersøkingar, analyseverktøy for nettrafikk, rekneskapstenester og fakturering, e-postutsendelsessystem, grafisk design.

Korleis blir sletta og blir opplysningane arkiverte?

Ved avmelding av e-postlista må ho registrerte sjølv aktivt gå inn og trykka på «avmeld». Denne moglegheita ligg nedst i kvar einaste utsendelse vi gjer.

Kva rettar har den registrerte?

Alle som spør har rett på grunnleggande informasjon om behandlingar av personopplysningar i ei verksemd etter personopplysningslovas § 18, 1. ledd. Suldal Vekst AS har gitt denne informasjonen i denne erklæringa, og vil visa til ho ved eventuelle førespurnader. Dei som er registrert i ein av Suldal Vekst AS system har rett på innsyn i eigne opplysningar. Vedkommande har òg rett til å be om at uriktig, ufullstendige eller opplysningar Suldal Vekst AS ikkje har tilgang til å behandla blir retta, sletta eller supplert. Krav frå den registrerte skal svarast på kostnadsfritt og seinast innan 30 dagar.

Korleis blir opplysningane sikra?

Alle digitale personopplysningar blir sikra bak passordbeskyttede pc-ar og/eller andre einingar som gir tilgang til personopplysningar. Personalopplysninger av type tilsetjingskontrakt og sensitive opplysningar blir sikra ytterlegare. I den grada det finst papirkopiar er desse sikra i låste skuffar og skap.